Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022


Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się 17 maja br. Kandydaci mogą składać wnioski do wybranych szkół do 21 czerwca br. do godz. 15.00.  W Legnicy nabór do szkół publicznych odbywa się w systemie elektronicznym. Podobnie jak w roku ubiegłym, kandydat może wskazać we wniosku nieograniczoną liczbę szkół prowadzonych przez miasto. Licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia przygotowały różnorodną ofertę edukacyjną dostosowaną do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy. Dla około 1260 potencjalnych kandydatów zabezpieczono łącznie 1630 miejsc, w tym 1330 w szkołach prowadzonych przez miasto oraz 300 w szkołach niepublicznych. Ogółem planuje się utworzyć 737 miejsc w liceach, 658 - w technikach oraz 241 - w branżowych szkołach I stopnia.

Od 17 maja na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl kandydaci oraz ich rodzice mogą dowiedzieć się, jakie kierunki kształcenia proponują legnickie szkoły w ofercie na rok szkolny 2021/2022. Przed wskazaniem szkoły warto zapoznać się z regulaminami rekrutacyjnymi i informacjami szczegółowymi. Należy zwrócić uwagę jakie przedmioty będą punktowane przy rekrutacji do danej klasy, gdyż ma to wpływ na liczbę punktów rekrutacyjnych. W opisie oferty kandydat znajdzie również informację, jakich języków obcych oraz przedmiotów w zakresie rozszerzonym będzie się uczył w danej klasie.

Wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru najpóźniej do 21 czerwca do godz. 15.00. Można go również przesłać elektronicznie na wskazany przez szkołę adres. Wniosek powinien zostać uzupełniony o wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

O zakwalifikowaniu się do wybranej szkoły decyduje suma punktów, na którą składają się wyniki uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, wyniki egzaminów, punkty za szczególne osiągnięcia na konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz za działalność społeczną. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół 22 lipca br. Następnie rodzice kandydatów będą potwierdzać wolę podjęcia nauki w szkole przez ich dziecko poprzez dostarczenie oryginałów lub brakujących dokumentów. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 2 sierpnia br. do godz.14.00.

W przypadku wolnych miejsc, szkoły będą przeprowadzały rekrutację uzupełniającą. Potrwa ona od 3 do 5 sierpnia br. do godz. 15.00. Kandydat wypełni wniosek w systemie e-naboru, wskaże wybraną szkołę i klasę dysponującą wolnymi miejscami, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami, zaniesie do szkoły wskazanej na 1 miejscu. Szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na swoich stronach internetowych 23 sierpnia br.

Składanie dokumentów w formie papierowej będzie odbywać się w oparciu o opracowane przez szkoły procedury bezpieczeństwa.Reklama


Reklama