• SŁUCHAJ ONLINE
 • Giełda Pracy
Oferty pracy
 • Firma Schneider Pojemniki Transportowe

  Firma Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. k. specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu
  i produkcji pojemników transportowych. Obecnie trzon naszej produkcji stanowią pojemniki transportowe branży motoryzacyjnej, wykorzystywane przy produkcji w fabrykach najbardziej znanych europejskich koncernów jak Daimler-Benz, BMW czy Volkswagen.

   W związku z dynamicznym wzrostem i optymalizowaniem organizacji przedsiębiorstwa poszukujemy do naszej lokalizacji w Złotoryi osoby na stanowisko:

  SPAWACZ

   

  Miejsce pracy: Złotoryja

  (K/M)

   

   

  Główne zadania:

  ·         Spawanie stali stopowych i zwykłej jakości MAG 135,

  ·         Czyszczenie detali po spawaniu (obsługa szlifierki kątowej),

  ·         Składanie w przyrządach spawalniczych elementów do spawania,

  ·         Kontrola wizualna spoin oraz sprawdzenie zgodności wymiarów pospawanego elementu z rysunkiem

  ·         Obsługa urządzeń pomiarowych


  Oczekujemy:

  • Uprawnień spawalniczych w metodzie 135 (MAG)
  • Czytania i rozumienia rysunków technicznych,
  • Gotowości do pracy zmianowej,
  • Umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi (metrówka, suwmiarka)
  • Odporności na stres,
  • Chęci do nauki.

  Oferujemy:

   

   

   

  UBEZPIECZENIE GRUPOWE

  PROGRAM POLECEŃ PRACOWNICZYCH

   

  ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

   

  OWOCOWE ŚRODY

   

  BONUS RELOKACYJNY

   

  PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA MEDICOVER

   

  Czy są Państwo zainteresowani? Jeśli tak, prosimy przesłać nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złotoryi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

   

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

   

  Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV dla potrzeb kolejnych rekrutacji do CV dołącz poniższą zgodę:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złotoryi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złotoryi.

   

  Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

   

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

  Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. sp. k.

  ul. Krzywoustego 39

  59-500 Złotoryja

   

  Mają Państwo prawo do aktualizacji swoich danych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych w naszej bazie.

   

   

   

 • Salon samochodowy z Lubina

  Salon samochodowy z Lubina zatrudni na stanowiska:

  -mechanik samochodowy 

  -doradca recepcji serwisu 

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]

 • Zastępca kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji

  Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  w Chojnowie, ul. Drzymały 30

   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

   

  Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji

   

   

   

  1. Wymagania niezbędne:

   

  a)   posiadanie obywatelstwa polskiego

  b)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)    nieposzlakowana opinia,

  d)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  e)    wykształcenie: wyższe techniczne (inżynieria środowiska lub inżynieria sanitarna                      o specjalności  wod-kan),

  f)    wymagany staż pracy minimum 3 lata na podobnym stanowisku w branży wod-kan

  g)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

   

  2. Wymagania dodatkowe:

   

  a)   znajomość przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, prawa wodnego, rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prawa budowlanego oraz podstaw kodeksu postepowania administracyjnego oraz zamówień publicznych,

  b)  umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

  c)   znajomość zagadnień branżowych

  d)  mile widziane: 3-letni staż pracy w jednostce samorządowej, uprawnienia budowlane branżowe sanitarne, świadectwa kwalifikacyjne, eksploatacyjne  lub dozorowe,

  e)   umiejętności: praktyczna znajomość prawa budowlanego, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej, elastyczność, biegła znajomość obsługi komputera                    w zakresie MS Office i korzystania z Internetu,

  f)    inne umiejętności: znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej,                                   a w szczególności samorządu terytorialnego oraz prawa pracy i przepisów BHP,

  g)   predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność związana z decyzyjnością w zakresie realizowanych zadań oraz zarządzaniem pracą grupy osób, komunikatywność, samodzielność, operatywność, wnikliwość, obowiązkowość, rzetelność, bezstronność, zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,

  h)  Prawo jazdy kategorii B.

   

  3. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   

  a)   dokładna znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych i instrukcji wewnątrz zakładowych dotyczących stanowiska pracy oraz ponoszenie konsekwencji wynikających z ich zaniedbania,

  b)   planowanie, organizowanie i nadzór nad działalnością oddziału oraz sekcji rozliczeń              i inkasowania,

  c)    eksploatacja i okresowe przeglądy stacji uzdatniania wody, ujęć wody, przepompowni ścieków, hydroforni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sposób zapewniający jej prawidłowe działanie,

  d)   likwidacja przyczyn i skutków awarii w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,

  e)    przyjmowanie nowych przewodów wodociągowych i podłączeń domowych                        do eksploatacji – sprawdzenie zgodności ich wykonania z projektami technicznymi                 i udział w odbiorach technicznych,

  f)     przestrzeganie wymagań technologicznych oraz uzyskiwanie wymaganych parametrów jakościowych wody dostarczanej,

  g)   prawidłowy poziom kosztów oddziału,

  h)   terminowe sporządzanie i wysyłanie wymaganej dla właściwego funkcjonowania oddziału dokumentacji i sprawozdań,

  i)     prawidłową organizację pracy i rozkład zadań pomiędzy pracownikami oddziału                   w celu uzyskania jak najlepszych wyników pracy,

  j)    organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa                   i higieny pracy,

  k)   prowadzenie szkoleń stanowiskowych bhp,

  l)     wykonywanie czynności dozorowych wynikających z technologii uzdatniania wody            i poleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej,

  m) odpowiedzialność za utrzymanie właściwych parametrów wody pitnej,

  n)   udział w opracowywaniu umów i ustalaniu cen za pobór wody i zrzut ścieków,

  o)   opracowywanie sprawozdań z prowadzonej działalności,

  p)   uzyskiwanie wymaganych przepisami wypisów, pozwoleń, uzgodnień lub opinii,

  q)   stała współpraca z  innymi oddziałami  i działami zakładu oraz Urzędem Miasta,

  r)     załatwianie bieżących interwencji mieszkańców w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych,

  s)    wydawanie warunków przyłączeniowych do sieci wodno-kanalizacyjnej.

  t)    wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, związanych z wykonywaną pracą i obowiązkami.

   

  4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

   

  a)   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

  b)   Czas pracy: pełen wymiar,

  c)    Praca na stanowisku biurowym (wysiłek umysłowy, obsługa komputera i urządzeń biurowych) oraz w terenie, praca związana z przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz obiektów administrowanych przez ChZGKiM,

  d)   Bezpośredni przełożony: kierownik Oddziału Wod-Kan, współpraca ze wszystkimi Oddziałami ChZGKiM

  e)    Zachowane bezpieczne warunki pracy,

  f)    Telefoniczny i bezpośredni kontakt z petentami,

  g)   Stanowisko pracy na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (budynek bez podjazdów i windy).

   

  5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze  nie przekroczył 6%.

   

   

   

  6. Wymagane dokumenty:

   

  a)   życiorys (CV),

  b)   list motywacyjny,

  c)    poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

  d)   poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż oraz ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,

  e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  f)    podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  g)   podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności                        do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  h)   podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,

  i)     oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy                   na stanowisku specjalisty ds. technicznych,

  j)    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                    do celów rekrutacji zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (druk do pobrania na stronie https;//chzgkim.chojnow.eu w zakładce RODO),

  k)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – poświadczoną przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

   

  7. Miejsce i termin składania ofert:

   

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie  od 28.06.2021 r., do 12.07.2021 r. listownie lub osobiście w sekretariacie Zakładu II piętro pok. nr 1 (decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu godz. 14.30), pod adresem:

   

  Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  ul. Drzymały 30

  59-225 Chojnów

  Sekretariat Zakładu

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

   

  “Dotyczy naboru na stanowisko: zastępcy kierownika Oddziału                            Wodociągów i Kanalizacji”.

   

  8. Postanowienia końcowe:

   

  a)     Zakwalifikowani w wyniku wstępnej selekcji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu, terminie i sposobie dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna).

  b)     Oferty niespełniające wymagań podstawowych, nadesłane faksem, drogą elektroniczną  lub złożone po terminie podanym na ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone decyduje data stempla pocztowego.

  c)      Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.chojnow.net.pl/jednostki organizacyjne  oraz chzgkim.chojnow.eu/ogłoszenia a także  na tablicy informacyjnej   w siedzibie zakładu przy ul. Drzymały 30.

  d)     Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

  e)      Kandydat wyłoniony w drodze naboru, będzie zatrudniony na podstawie umowy                    o pracę na czas określony. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

  f)       Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście                         w ChZGKiM w dziale kadr w ciągu 30 dni  od dnia zakończenia procedury naboru                tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Nieodebrane oferty kandydatów po upływie wskazanego terminu zostaną zniszczone.

  g)     Zastrzega się prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

   

   

   

  Chojnów, dn. 25.06.2021 r.                                                

   

   

   

                                                                                     Dyrektor Chojnowskiego Zakładu

                                                                         Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

   

   

                                                                                                  inż. Edward Kośnik

   

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

   

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej                i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: [email protected]

  2.       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.

  3.       Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: [email protected] lub [email protected],

  4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:

  ·         art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,

  ·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

  ·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy                             z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,

  5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  6.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji.

  7.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

  8.       Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

  a)       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

  b)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  c)       do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

  d)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

  e)      do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

  f)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  g)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

  W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

  9.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  9.       Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,  konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.

  10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

   

   

 • jKierowca C lub C+E emeryt lub rencista

  Firma zatrudni kierowcę z prawem jazdy kat. C lub C+E,

  Emeryta lub rencistę,

  Dobre warunki pracy, mili ludzie, dobre zarobki,

  Szczegóły pod nr telefonów : 603 600 253 

 • Pracownicy produkcji, operatorzy maszyn stolarskich

  ’Firma produkcyjna z Przejęsławia, koło Bolesławca poszukuje pracowników produkcji i operatorów maszyn stolarskich. Nie wymaga doświadczenia. Oferuje atrakcyjne wynagrodzenie. Więcej informacji pod numerem telefonu 607167773, CV można przesyłać na adres [email protected].

 • Praca przy produkcji prefabrykatów betonowych

  Uwaga! Dobrze płatna praca przy produkcji prefabrykatów betonowych i form do prefabrykatów w firmie Termat.

  oferujemy:

  -zarobki powyżej standardów przyjętych na rynku nawet do 7000 zł

  -stałą współpracę na dogodnych warunkach

  -możliwość przyuczenia do wykonywanych obowiązków

  Aplikacje prosimy składać na adres: [email protected]

  bądź osobiście w sekretariacie firmy Termat

  ul. Do Termatu 1

  Środa Śląska

  więcej informacji pod numerem tel. 531 353 450

 • Monter instalacji sanitarnych i grzewczych

  Solar Eko Instal to nowoczesna, certyfikowana firma Instalacyjna z siedzibą w Wąsoszu zajmująca się pracami Sanitarnymi hydraulicznymi wentylacyjnymi oraz instalacyjnymi  Elektrycznymi chętnych do podjęcia zleceń w Niemczech Zapraszamy  . Nasze doświadczenie i profesjonalizm są gwarancją sukcesu.

   

  Nie czekaj i znajdź prace/zlecenie już dziś!

   

  Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

   

  Monter instalacji sanitarnych i grzewczych

   

  Obowiązki

  • Montaż instalacji sanitarnych mieszkaniowych wewnętrznych – wod-kan / C.O
  • Montaż instalacji ogrzewania podłogowego
  • Przygotowanie instalacji do prób oraz odbiorów technicznych zgodnie z technologia oraz wymaganiami
  • Bieżące naprawy i konserwacja instalacji sanitarnych
  • montaż urządzeń, armatury, instalacji

  Wymagania

  • Doświadczenie na budowie na podobnym stanowisku min. 2 lata
  • Umiejętność współpracy w niewielkich grupach hydraulicznych
  • Sumienność oraz staranność w wykonywaniu powierzonych zadań
  • Znajomości podstawowych zasad w montażu instalacji hydraulicznych
  • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej będzie dodatkowym atutem

  Oferujemy

  • Oferujemy:
  • Stabilne warunki 
  • Atrakcyjne wynagrodzenie w wysokości od 11000 PLN do 25000 PLN
  • Możliwość udziału w projektach zagranicznych
  • Premię lojalnościową w związku z aktywnym udziałem w zleceniu 300 euro po przepracowaniu 3 miesięcy
  • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
  • zakwaterowanie i transport na miejsce pracy
  • możliwość pobierania zaliczek

  Praca na własnej działalności polskiej lub niemieckiej. Pomagamy załatwić formalności w 48h 
  661-396-091

 • Księgowa

  Kancelaria podatkowa PROFUS w Legnicy zatrudni samodzielną księgową z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz VAT. Doświadczenie w biurze rachunkowym lub znajomość systemu Optima będzie dodatkowym atutem. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. CV prosimy nadsyłać na adres [email protected] lub dzwonić pod nr telefonu 601305125

 • Monter sieci wod-kan.

  Firma z Lubina zatrudni pracownika na stanowisko monter sieci wod-kan. 

  Wszelki informacje odnośnie zatrudnienia pod numerem telefonu 600 368 815 

 • Specjalista ds. Ekonomicznych

  Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna zajmująca się produkcją i dystrybucją ciepła ogłasza rekrutację na stanowisko:

  Specjalista ds. Ekonomicznych

  Miejsce wykonywania pracy: Legnica, ul. Poznańska 48

  Komórka organizacyjna: Wydział Analiz Ekonomicznych i Kontrolingu

  Zakres obowiązków:

  1.       Wykonywanie analiz ekonomicznych służących ocenie poszczególnych obszarów działalności Spółki.

  2.       Sporządzanie informacji techniczno - ekonomicznych dla Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Nadzoru Właścicielskiego.

  3.       Opracowywanie sprawozdawczości wewnętrznej oraz zewnętrznej (GUS i URE).

  4.       Uczestnictwo w pracach taryfowych oraz budżetowych.

  Oferujemy:

   

  1.       Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

  2.       System premiowania.

  3.       Atrakcyjny pakiet socjalny.

  4.       Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego

  5.       Dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy

  Wymagania:

  Minimalne:

  1.       Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,

  2.       Wymagane doświadczenie – 2 lata pracy na stanowisku o specjalności z zakresu finansów lub rachunkowości.

  Dodatkowe:

  1.       Bardzo dobra znajomość programów MS Office (Excel, Word, Power Point).

  2.       Samodzielność i dobra organizacja pracy.

  3.       Rzetelność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.

  4.       Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

  Zainteresowane  osoby  spełniające  powyższe  wymagania mogą złożyć list motywacyjny oraz CV       do dnia 06.08.2021 r. na adres Spółki WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

   

  Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę zgody kandydata do pracy w WPEC w Legnicy S.A., która jest dostępna w formie załącznika do ogłoszenia.

   

  Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 20.08.2021 r. oznacza, że oferta nie została przyjęta.

   

   Klauzula zgody

   

  Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Poznańskiej 48, zawartych                     w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. ekonomicznych, w związku którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

   

  ……………………………..…………………….

  (data i podpis kandydata do pracy)

   

   Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE
  (dalej RODO), Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna (dalej WPEC) informuje, że:

   

  1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo    Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w: 59-220 Legnica ul. Poznańska 48;

  2.       inspektorem ochrony danych w WPEC jest osoba wyznaczona przez Administratora Danych Osobowych - dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: [email protected];
  nr tel. 76 85 68 300;

  3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji;

  4.       dane osobowe przetwarzane są na podstawie

  a)       art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w związku z wyrażoną zgodą) ,  w związku z art. 22¹§ 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.,

  b)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. ochrona osób i mienia) ;

  5.       odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: KGHM Polska Miedź S.A., firma ochroniarska;

  6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od daty zakończenia rekrutacji  ;

  7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez WPEC, przysługuje Pani/Panu prawo:

  a)       dostępu do treści swoich danych;

  b)      do sprostowania swoich danych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,

  c)       do przenoszenia swoich danych,

  d)      do wniesienia sprzeciwu,

  e)       do wniesienia skargi do organu nadzorującego realizację ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  8.       podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do rekrutacji;

  9.       nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji.

   

 • OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

  FIRMA Z LEGNICY (BRANŻA AUTOMOTIVE) POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO:

  - OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO Z NOWYMI STAWKAMI

  OFERUJEMY:

  - STABILNE ZATRUDNIENIE

  - ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE OD 3 700 ZŁ DO 4 300 ZŁ BRUTTO + PREMIA DO 600 ZŁ

  - NADGODZINY WYPŁACANE CO MIESIĄC

  - INDYWIDUALNY PROCES WDROŻENIA

  - MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU ZAWODOWEGO I AWANSU

  JESTEŚ ZAINTERESOWANY ?

  NIE CZEKAJ! DOŁACZ DO NASZEGO ZESPOŁU JUŻ DZIŚ!

   

  WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:

  512 983 928 lub [email protected]

 • Kierowca kategorii C

  Firma zatrudni pracownika na stanowisko:

  Kierowca kategorii C -praca na wywrotce 

  Poszukujemy pracownika zamieszkałego w okolicach Lubina, Legnicy, Miękinii. 

  Informacje w zakresie warunków pracy oraz wynagrodzenia zostaną udzielone telefonicznie pod numerem 728 841 178 

 • Firma HMT Polska

  Firma HMT Polska (branża automotive) znajdująca się w Komornikach koło Środy Śląskiej poszukuje kandydatów na stanowisko:

   

  •       Narzędziowiec

  •       Magazynier

  •      Mistrz zmiany

  •       Pracownik produkcji

  •       Technik przezbrojeń maszyn

  •       Elektromechanik

  •       Konserwator

   

  Osoby zainteresowane pracą zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: [email protected] lub pod nr tel: 71/7472900

 • Spawacz

  Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna zajmująca się produkcją i dystrybucją ciepła ogłasza rekrutację na stanowisko:

  Spawacz

  Miejsce wykonywania pracy: obszar województwa dolnośląskiego w miejscach prowadzenia działalności                                                         przez WPEC w Legnicy S.A.

  Komórka organizacyjna: Wydział Utrzymania Ruchu

  Zakres obowiązków:

  1.       Praca przy remontach, inwestycjach oraz awariach: kotłów, urządzeń mechanicznych kotłów, urządzeń nawęglania, sieci i przyłączy oraz węzłów cieplnych przede wszystkim na terenie miasta Głogowa.

   

  Oferujemy:

   

  1.       Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

  2.       System premiowania.

  3.       Atrakcyjny pakiet socjalny.

  4.       Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego

  5.       Dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy

   

   

  Wymagania:

  Minimalne:

  1.       Wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu spawacz, ślusarz lub technikum z w/w profilem,

  2.       uprawnienia spawalnicze 331-gazowe, 111-elektrodą otuloną,

  3.       minimum 3 lata doświadczenia w zawodzie spawacza,

  4.       znajomość rysunku technicznego.

  Dodatkowe:

  1.       uprawnienia spawalnicze metoda 135- MIG, 141 - TIG

  2.       prawo jazdy kat. B.

   

   

  Załącznik:

  Klauzula zgody kandydata do pracy

   

  Zainteresowane  osoby  spełniające  powyższe  wymagania mogą złożyć list motywacyjny oraz                                                          CV do dnia  27.08.2021 r. na adres Spółki WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub na adres e-mail: [email protected] w tytule z dopiskiem : REKRUTACJA SPAWACZ

   

  Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę zgody kandydata do pracy w WPEC w Legnicy S.A., która jest dostępna w formie załącznika do ogłoszenia.

   

  Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia   07.09.2021 r. oznacza, że oferta nie została przyjęta.

   

  Klauzula zgody

   

  Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Poznańskiej 48, zawartych                     w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Spawacz, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

   

  ……………………………..…………………….

  (data i podpis kandydata do pracy)

   

   Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE
  (dalej RODO), Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna (dalej WPEC) informuje, że:

   

  1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo    Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w: 59-220 Legnica ul. Poznańska 48;

  2.       inspektorem ochrony danych w WPEC jest osoba wyznaczona przez Administratora Danych Osobowych - dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: [email protected];
  nr tel. 76 85 68 300;

  3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji;

  4.       dane osobowe przetwarzane są na podstawie

  a)       art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w związku z wyrażoną zgodą) ,  w związku z art. 22¹§ 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.,

  b)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. ochrona osób i mienia) ;

  5.       odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: KGHM Polska Miedź S.A., firma ochroniarska;

  6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od daty zakończenia rekrutacji  ;

  7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez WPEC, przysługuje Pani/Panu prawo:

  a)       dostępu do treści swoich danych;

  b)      do sprostowania swoich danych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,

  c)       do przenoszenia swoich danych,

  d)      do wniesienia sprzeciwu,

  e)       do wniesienia skargi do organu nadzorującego realizację ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  8.       podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do rekrutacji;

  9.       nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji.

 • Kierowca kat. D

  Firma z Legnicy zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii D. 

  tel.: 691 955 660
 • Grafik

  Nośniki Reklamy poszukują Grafika z doświadczeniem w branży reklamowej. Oczekujemy umiejętności pracy w programach graficznych a także mile widziana znajomość obsługi maszyn do druku czy obróbki folii. Oferujemy umowę o pracę i dogodne warunki pracy w młodym zespole. Jeżeli czujesz , że mówimy o Tobie prześlij nam swoje CV wraz z portfolio na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer 602230023

   

Wyszukiwarka
Szukaj
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54