• SŁUCHAJ ONLINE
 • Giełda Pracy
Oferty pracy
 • Lakiernik samochodowy oraz pomocnik lakiernika

  Lakiernia samochodowa z lokalizacją w Wilkowie pod Złotoryją 20 km od Legnicy poszukuje fachowców na dwa stanowiska:  lakiernika samochodowego  oraz  pomocnika lakiernika. Prosimy o kontakt wyłącznie osoby z doświadczeniem.  
  Oferujemy wysokie zarobki oraz pewną i stabilną pracę.
  telefon  692 734 790

 • Kierowca z kat. C

   

  FIRMA Z CHOJNOWA ZATRUDNI KIEROWCĘ Z KATEGORIĄ PRAWA JAZDY "C". JAZDA SOLÓWKĄ. PRACA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. TYLKO DNIÓWKI. MOŻE BYĆ EMERYT. WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU 602455147.

   

   

 • Kierowca z kat. B i D

   

  Stale rozwijająca się firma transportowa zatrudni na umowę o pracę doświadczonego kierowcę z prawem jazdy kategorii D oraz B z Lubina lub okolic do przewozów pasażerskich oraz prowadzenia prac związanych z logistyką.

   

  Praca dla osoby szukającej możliwości rozwoju i stałego związania się z pracodawcą. Atrakcyjne wynagrodzenie.

   

  Zatrudnimy również kierowców z Bolesławca lub okolic z prawem jazdy kategorii D do przewozów pasażerskich. Oferujemy bardzo przystępne warunki pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

   

  Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16

   

  pod nr telefonu 668 810 813.

   

   

 • Kierowca kat. C

   

  FIRMA Z CHOJNOWA ZATRUDNI KIEROWCĘ Z KATEGORIĄ PRAWA JAZDY "C". PRACA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. MOŻE BYĆ EMERYT. WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU 602455147.

   

   

 • FIRMA Z LEGNICY (BRANŻA AUTOMOTIVE)

   

  FIRMA Z LEGNICY (BRANŻA AUTOMOTIVE) POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

   

  - PRACOWNIK PRODUKCJI
  - OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

   

  OFERUJEMY:

   

  -STABILNE ZATRUDNIENIE
  -ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE
  -SYSTEM PREMIOWY
  -INDYWIDUALNY PROCES WDROŻENIA

  JESTEŚ ZAINTERESOWANY ?
  NIE CZEKAJ! DOŁACZ DO NASZEGO ZESPOŁU JUŻ DZIŚ!

  WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:
  512 983 928 lub [email protected]

   

 • Zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale Budynków Mieszkalnych

   

  Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  w Chojnowie, ul. Drzymały 30

   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

   

  Zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale Budynków Mieszkalnych

   

   

   

  1. Wymagania niezbędne:

   

  a)   posiadanie obywatelstwa polskiego

  b)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)    nieposzlakowana opinia,

  d)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  e)    wykształcenie: wyższe techniczne budowlane,

  f)    wymagany staż pracy minimum 4 lata na stanowisku w branży budowlanej (mile widziany w jednostce samorządowej),

  g)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

   

  2. Wymagania dodatkowe:

   

  a)   znajomość przepisów ustawy prawo budowlane,

  b)  umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

  c)   znajomość zagadnień branżowych

  d)  mile widziane: 2-letni staż pracy w jednostce samorządowej, uprawnienia budowlane             w zakresie sanitarnym, świadectwa kwalifikacyjne, eksploatacyjne  lub dozorowe,

  e)   umiejętności: praktyczna znajomość prawa budowlanego, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej, elastyczność, biegła znajomość obsługi komputera                    w zakresie MS Office i korzystania z Internetu,

  f)    inne umiejętności: znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej,                           a w szczególności samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa pracy               i przepisów BHP,

  g)   predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność związana z decyzyjnością w zakresie realizowanych zadań oraz zarządzaniem pracą grupy remontowej, komunikatywność, samodzielność, operatywność, wnikliwość, obowiązkowość, rzetelność, bezstronność, zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,

  h)  Prawo jazdy kategorii B.

   

  3. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   

  1.        Pełnienie funkcji nadzorczych dla robót realizowanych w budynkach administrowanych przez Oddział Budynków Mieszkalnych w ramach posiadanych uprawnień;

  2.        Sprawna organizacja pracy podległych pracowników, podział zadań, przestrzeganie technologii i jakości, właściwe wykorzystanie czasu pracy,  racjonalne wykorzystanie materiałów, sprzętu i narzędzi;

  3.        stała kontrola wykorzystania właściwych narzędzi i materiałów (nadzór nad gospodarką materiałową) oraz wykorzystania maszyn, sprzętu oraz środków transportu;

  4.        Prowadzenie robót w oparciu o ustalone zakresy, dokumentację techniczną, zgodnie                 z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami;

  5.      Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzenia miejsca ich wykonywania pod względem obowiązujących przepisów bhp, przebiegu instalacji, zastosowania koniecznych zabezpieczeń, a przy skomplikowanych robotach prowadzenie instruktażu o sposobie ich realizacji;

  6.      Kontrola prowadzonych robót, a po ich zakończeniu przygotowanie do odbioru, udział w komisji technicznej, rozliczenie zadania;

  7.      Zaopatrzenie wszystkich pracowników w niezbędne materiały, narzędzia i odzież roboczą:

  8.      Przeprowadzanie okresowych szkoleń stanowiskowych dotyczących warunków bhp, p.poż ze wskazaniem możliwości wystąpienia zagrożeń, prowadzenie stałego nadzoru nad ich przestrzeganiem oraz instruktaży stanowiskowych przed wykonywaniem każdorazowej zmianie stanowiska pracy oraz przed dopuszczeniem do pracy nowozatrudnionych pracowników;

  9.      Kontrola dyscypliny pracy, prowadzenie wykazów z oznaczeniem miejsca pracy i czasu przeznaczonego na wykonanie zadania, nieobecności;

  10.  Prowadzenie miesięcznych kart ewidencji czasu pracy dla podległych pracowników;

  11.  Współdziałanie przy ustalaniu zadań tygodniowych, planów miesięcznych i rocznych oraz opracowywanie zapotrzebowani materiałowych i sprzętowych;

  12.  Merytoryczne, formalne i terminowe załatwianie spraw remontowych oraz finansowo-administracyjnych, w tym przygotowywanie odpowiedzi na składane podania w sprawie realizacji prac remontowych;

  13.  Prowadzenie ewidencji urządzeń, maszyn i pojazdów będących na stanie oddziału budynków mieszkalnych oraz spraw z tym związanych tj. nadzór nad wydawaniem, ewidencją i rozliczaniem pobranego paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych;

  14.  Planowanie przeglądów technicznych, zlecanie i nadzorowanie napraw, remontów oraz innych spraw związanych ze sprzętem;

  15.  Prowadzenie oceny oraz analizy pilności i kolejności robót wynikających  z protokołów przeglądów technicznych budynków, planowanie robót, wstępna wycena kosztorysowa planowanych prac, ustalanie terminów odbiorczych wykonanych robót/inwestycji, przeglądów gwarancyjnych  oraz innych wykonywanych robót w  administrowanych budynkach;

  16.  Wnioskowanie o konieczności wprowadzenia zmian lub rozszerzenia zakresów robót określanych w podjętych uchwałach wspólnot mieszkaniowych, których konieczność wykonania  wynikła w trakcie ich realizacji;

  17.  Ocena i akceptacja dokumentacji projektowych wykonywanych dla potrzeb prowadzenia inwestycji;

  18.  W przypadku posiadania uprawnień budowlanych prowadzenie przeglądów technicznych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM  oraz wykonywanie czynności wynikające z posiadanych uprawnień budowlanych;

  19.  Przygotowanie materiałów niezbędnych dla przygotowania sprawozdań w zakresie wykonanych lub planowanych prac remontowych;

  20.  Prowadzenie rejestru wniosków o wykonanie prac remontowych;.

  21.  Współpraca z pracownikami działu OBM w sprawach dot. przeglądów technicznych, ustalania zakresu robót dla zasobów komunalnych oraz realizacji zadań zleconych uchwałami wspólnot mieszkaniowych, w tym udział w odbiorach technicznych;

  22.  Współpraca z pracownikami działu zamówień publicznych w sprawach dot. oceny                       i akceptacji dokumentacji projektowych w procesie inwestycyjnym;

  23.  Występowanie z wnioskami o podwyżki, nagrody, i premie dla podległych pracowników.

  24.  Wnioskowanie o udzielenie kar dyscyplinarnych w stosunku do podległych pracowników nieprzestrzegających przepisów oraz dyscypliny pracy, wykonujących pracę źle lub mało wydajnie;

  25.  Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, związanych z wykonywaną pracą i obowiązkami.

   

  4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

   

  a)   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

  b)   Czas pracy: pełen wymiar.

  c)    Praca na stanowisku biurowym (wysiłek umysłowy, obsługa komputera i urządzeń biurowych) oraz w terenie, praca związana z przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz obiektów administrowanych przez ChZGKiM.

  d)   Bezpośredni przełożony: kierownik Oddziału Budynków Mieszkalnych, współpraca                   ze wszystkimi Oddziałami ChZGKiM.

  e)    Zachowane bezpieczne warunki pracy.

  f)    Telefoniczny i bezpośredni kontakt z petentami.

  g)   Stanowisko pracy na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (budynek bez podjazdów i windy).

   

  5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze  nie przekroczył 6%.

   

  6. Wymagane dokumenty:

   

  a)   życiorys (CV),

  b)   list motywacyjny,

  c)    poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

  d)   poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż oraz ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,

  e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej www.chzgkim.chojnów.eu w zakładce ROD – DRUKI DO POBRANIA) ,

  f)    podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  g)   podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności                        do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  h)   podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,

  i)     oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy                   na stanowisku Zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale Budynków Mieszkalnych,

  j)    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                    do celów rekrutacji zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (druk do pobrania na stronie https;//chzgkim.chojnow.eu  w zakładce RODO – DRUKI DO POBRANIA

  k)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – poświadczoną przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

   

   

  7. Miejsce i termin składania ofert:

   

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 11.05.2022 r. - do 30.05.2022 r. listownie lub osobiście w sekretariacie Zakładu II piętro pok. nr 1 (decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu), pod adresem:

   

  Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  ul. Drzymały 30

  59-225 Chojnów

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

  “Dotyczy naboru na stanowisko: zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale                            Budynków Mieszkalnych”.

   

   

  8. Postanowienia końcowe:

   

  a)     Zakwalifikowani w wyniku wstępnej selekcji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu, terminie i sposobie dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna).

  b)     Oferty niespełniające wymagań podstawowych, nadesłane faksem, drogą elektroniczną  lub złożone po terminie podanym na ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone decyduje data stempla pocztowego.

  c)      Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.chojnow.net.pl/jednostki organizacyjne  oraz chzgkim.chojnow.eu/ogłoszenia a także  na tablicy informacyjnej   w siedzibie zakładu przy ul. Drzymały 30.

  d)     Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

  e)      Kandydat wyłoniony w drodze naboru, będzie zatrudniony na podstawie umowy                    o pracę na czas określony. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

  f)       Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście                         w ChZGKiM w dziale kadr w ciągu 30 dni  od dnia zakończenia procedury naboru                tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Nieodebrane oferty kandydatów po upływie wskazanego terminu zostaną zniszczone.

  g)     Zastrzega się prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

   

  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

 • Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych

   

  Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  w Chojnowie, ul. Drzymały 30

   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

   

  Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych

   

   

   

  1. Wymagania niezbędne:

   

  a)   posiadanie obywatelstwa polskiego

  b)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)    nieposzlakowana opinia,

  d)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  e)    wykształcenie: wyższe drugiego stopnia – w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki lub specjalności: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia,

  f)    wymagany staż pracy minimum 5 - letni

  g)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

   

  2. Wymagania dodatkowe:

  a)   Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

  §  ustawy z dnia  z dnia  11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych,

  §  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

  §  ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

  • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
  • ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawy z dnia 6 września 2001  r. o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawa z dnia 24 grudnia 2012 r. o odpadach,

  b)   dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office (Word,Excel),  korzystania z Internetu oraz urządzeń biurowych,

  c)    umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

  d)   umiejętności budowania kontaktu z inną osobą, umiejętność planowania i organizacji pracy, podejmowania decyzji, sumienność, umiejętność analitycznego myślenia, bezstronność, gotowość do prowadzenia narad i spotkań, dyspozycyjność, znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i przepisów BHP,

  e)      mile widziane: min 2-letni staż pracy w jednostce samorządowej, lub 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

  f)    doświadczenie w zakresie kierowania zespołem pracowników,

  g)   mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości,

  h)   prawo jazdy kategorii B,

  i)     predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność związana z decyzyjnością w zakresie realizowanych zadań oraz zarządzaniem pracą grupy podległych pracowników, komunikatywność, samodzielność, operatywność, wnikliwość, obowiązkowość, rzetelność.

   

  3. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   

  a)   kierowanie i planowanie bieżącej działalności  Oddziału Budynków Mieszkalnych.

  b)   zapewnienie właściwej realizacji zadań Oddziału, wynikających z Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.

  c)    organizowanie, kierowanie i kontrola pracy pracowników zatrudnionych w  Oddziale.

  d)   zapewnienie przestrzegania zasad gospodarki materiałowo-finansowej.

  e)    zapewnienie zgodności z prawem rozstrzygnięć opracowywanych w Oddziale.

  f)    nadzór oraz kontrola  nad  realizacją  zadań przez podległych pracowników.

  g)   sporządzanie informacji i sprawozdań oraz analiz i ocen z zakresu prowadzonej działalności.

  h)   podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących administrowanych obiektów.

  i)     dokonywanie analizy rynku, przygotowywanie projektów wysokości stawek czynszowych,  propozycji  ekonomicznego wykorzystania obiektów.

  j)    współpraca z innymi oddziałami i działami zakładu;

  k)   wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, związanych z wykonywaną pracą i obowiązkami.

   

  4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

   

  a)   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

  b)   Czas pracy: pełen wymiar.

  c)    Praca na stanowisku biurowym (wysiłek umysłowy, obsługa komputera i urządzeń biurowych) oraz w terenie, praca związana z przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz obiektów administrowanych przez ChZGKiM.

  d)   Bezpośredni przełożony: Dyrektor ChZGKiM,

  e)    Współpraca ze wszystkimi Oddziałami w ChZGKiM.

  f)    Zachowane bezpieczne warunki pracy.

  g)   Telefoniczny i bezpośredni kontakt z petentami.

  h)   Stanowisko pracy na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (budynek bez podjazdów i windy).

   

  5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze  nie przekroczył 6%.

   

  6. Wymagane dokumenty:

   

  a)   życiorys (CV),

  b)   list motywacyjny,

  c)    poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

  d)   poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż oraz ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,

  e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej www.chzgkim.chojnów.eu w zakładce ROD – DRUKI DO POBRANIA) ,

  f)    podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  g)   podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności                        do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  h)   podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane       z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,

  i)     oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy                   na stanowisku Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych,

  j)    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                    do celów rekrutacji zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (druk do pobrania na stronie https;//chzgkim.chojnow.eu  w zakładce RODO – DRUKI DO POBRANIA

  k)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – poświadczoną przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

   

  7. Miejsce i termin składania ofert:

   

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 27.04.2022 r. - do 17.05.2022 r. listownie lub osobiście w sekretariacie Zakładu II piętro pok. nr 1 (decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu), pod adresem:

   

  Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  ul. Drzymały 30

  59-225 Chojnów

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

  “Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych”.

   

  8. Postanowienia końcowe:

   

  a)      Zakwalifikowani w wyniku wstępnej selekcji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu, terminie i sposobie dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna).

  b)     Oferty niespełniające wymagań podstawowych, nadesłane faksem, drogą elektroniczną  lub złożone po terminie podanym na ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone decyduje data stempla pocztowego.

  c)      Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.chojnow.net.pl/jednostki organizacyjne  oraz chzgkim.chojnow.eu/ogłoszenia a także  na tablicy informacyjnej   w siedzibie zakładu przy ul. Drzymały 30.

  d)     Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

  e)      Kandydat wyłoniony w drodze naboru, będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę   na czas określony. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, możliwość zawarcia umowy       na czas nieokreślony.

  f)       Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście                         w ChZGKiM w dziale kadr w ciągu 30 dni  od dnia zakończenia procedury naboru                  tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Nieodebrane oferty kandydatów po upływie wskazanego terminu zostaną zniszczone.

  g)      Zastrzega się prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

   

   

  Chojnów, dn. 27.04.2022 r.                                                  

   

   

                                                                                     Dyrektor Chojnowskiego Zakładu

                                                                         Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

   

   

                                                                                                  inż. Edward Kośnik

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

   

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej                i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: [email protected]

  2.       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.

  3.       Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: [email protected] lub [email protected],

  4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:

  ·         art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,

  ·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

  ·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy                             z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,

  5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  6.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji.

  7.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

  8.       Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

  a)       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

  b)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  c)       do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

  d)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

  e)      do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

  f)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  g)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

  W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

  9.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  9.       Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,  konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.

  10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

   

   

  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

 • Specjalista ds. mieszkaniowych w Oddziale Budynków Mieszkalnych

   

  Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  w Chojnowie, ul. Drzymały 30

   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

   

  Specjalista ds. mieszkaniowych w Oddziale Budynków Mieszkalnych

   

   

  1. Wymagania niezbędne:

   

  a)   posiadanie obywatelstwa polskiego

  b)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)    nieposzlakowana opinia,

  d)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  e)    wykształcenie: wyższe I lub II stopnia,

  f)    wymagany staż pracy minimum 2 lata mile widziane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,

  g)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

   

  2. Wymagania dodatkowe:

   

  a)   znajomość przepisów prawa w zakresie zarządzania nieruchomościami,

  b)   umiejętność interpretacji przepisów prawa,

  c)    znajomość zagadnień branżowych

  d)   mile widziane: 2-letni staż pracy w jednostce samorządowej,

  e)    umiejętności: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej, elastyczność, biegła znajomość obsługi komputera  w zakresie MS Office i korzystania z Internetu,

  f)    inne umiejętności: znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej,                                          a w szczególności samorządu terytorialnego,

  g)   predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, samodzielność, operatywność, wnikliwość, obowiązkowość, rzetelność, bezstronność, zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,

   

  3. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   

  a)   Merytoryczne, formalne i terminowe załatwianie spraw finansowo-administracyjnych                w zakresie gospodarki komunalnej, w tym przygotowywanie odpowiedzi na podania, wnioski, pisma, skargi.

  b)   Prowadzenie czynności administracyjnych w zasobach komunalnych w wyznaczonym przez przełożonego obszarze, m.in. przygotowywanie umów, protokołów zdawczo-odbiorczych; przygotowywanie porozumień w zakresie prowadzonych prac remontowych w lokalach komunalnych;  kontakt z najemcami; udział w przeglądach;

  c)    Współpraca i prowadzenie czynności administracyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w obszarze zasiedlonych lokali komunalnych;

  d)   Współpraca z pracownikami działu w zakresie wykonywania analiz  i kontroli zaległości czynszowych,  wezwań do zapłaty, zawierania ugód na spłatę zadłużenia, przygotowywania dokumentów do sądu.

  e)    Współpraca z pracownikami działu w zakresie kontroli nad prowadzonymi pracami remontowymi w lokalach komunalnych;

  f)    Współdziałanie z organami publicznej gospodarki lokalami w zakresie polityki czynszowej

  g)   Przygotowywanie danych dla potrzeb sporządzania sprawozdań GUS z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

  h)   Przygotowywanie  materiałów źródłowych dla potrzeb ustalania podwyżki stawek czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i komórki.

  i)     Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, związanych z wykonywaną pracą i obowiązkami.

  4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

   

  a)   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

  b)   Czas pracy: pełen wymiar.

  c)    Praca na stanowisku biurowym (wysiłek umysłowy, obsługa komputera i urządzeń biurowych) oraz w terenie, praca związana z przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz obiektów administrowanych przez ChZGKiM.

  d)   Bezpośredni przełożony: Kierownik Oddziału Budynków Mieszkalnych,

  e)    Współpraca ze wszystkimi Oddziałami w ChZGKiM.

  f)    Zachowane bezpieczne warunki pracy.

  g)   Telefoniczny i bezpośredni kontakt z petentami.

  h)   Stanowisko pracy na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (budynek bez podjazdów i windy).

   

  5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze  nie przekroczył 6%.

   

  6. Wymagane dokumenty:

   

  a)   życiorys (CV),

  b)   list motywacyjny,

  c)    poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

  d)   poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż oraz ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,

  e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej www.chzgkim.chojnów.eu w zakładce ROD – DRUKI DO POBRANIA) ,

  f)    podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  g)   podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności                        do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  h)   podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,

  i)     oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy                   na stanowisku specjalisty ds. mieszkaniowych w Oddziale Budynków Mieszkalnych,

  j)    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                    do celów rekrutacji zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (druk do pobrania na stronie https;//chzgkim.chojnow.eu  w zakładce RODO – DRUKI DO POBRANIA

  k)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – poświadczoną przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

   

  7. Miejsce i termin składania ofert:

   

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 27.04.2022 r. - do 17.05.2022 r. listownie lub osobiście w sekretariacie Zakładu II piętro pok. nr 1 (decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu), pod adresem:

   

  Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  ul. Drzymały 30

  59-225 Chojnów

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

  “Dotyczy naboru na stanowisko: specjalisty ds. mieszkaniowych w  Oddziale Budynków Mieszkalnych”.

   

   

  8. Postanowienia końcowe:

   

  a)      Zakwalifikowani w wyniku wstępnej selekcji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu, terminie i sposobie dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna).

  b)     Oferty niespełniające wymagań podstawowych, nadesłane faksem, drogą elektroniczną  lub złożone po terminie podanym na ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone decyduje data stempla pocztowego.

  c)      Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.chojnow.net.pl/jednostki organizacyjne  oraz chzgkim.chojnow.eu/ogłoszenia a także  na tablicy informacyjnej   w siedzibie zakładu przy ul. Drzymały 30.

  d)     Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

  e)      Kandydat wyłoniony w drodze naboru, będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę    na czas określony. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, możliwość zawarcia umowy        na czas nieokreślony.

  f)       Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście                         w ChZGKiM w dziale kadr w ciągu 30 dni  od dnia zakończenia procedury naboru                              tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Nieodebrane oferty kandydatów po upływie wskazanego terminu zostaną zniszczone.

  g)      Zastrzega się prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

 • Kierowca C lub C + E

   

  Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C lub C+E  emeryta lub rencistę 

   

  Więcej informacji pod nr tel  603 600 253

   

   

 • Kierowca C + E

  Firma Transportowa specjalizująca się w przewozie kruszyw zatrudni doświadczonego kierowcę z prawem jazdy kat. C+E na ciągnik siodłowy z naczepą. Informacje pod numerem telefonu 661-431-556.


 • Kierownik Oddziału Budynków Mieszkalnych

   

  Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

   

  w Chojnowie, ul. Drzymały 30

   

   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

   

   

   

  Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych

   

   

   

   

   

   

   

  1. Wymagania niezbędne:

   

   

   

  a)   posiadanie obywatelstwa polskiego

   

  b)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

   

  c)    nieposzlakowana opinia,

   

  d)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   

  e)    wykształcenie: wyższe drugiego stopnia – w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki lub specjalności: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia,

   

  f)    wymagany staż pracy minimum 5 - letni

   

  g)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

   

   

   

  2. Wymagania dodatkowe:

   

  a)   Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów:

   

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

   

  §  ustawy z dnia  z dnia  11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych,

   

  §  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

   

  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

   

  §  ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

   

  • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
  • ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawy z dnia 6 września 2001  r. o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawa z dnia 24 grudnia 2012 r. o odpadach,

   

  b)   dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office (Word,Excel),  korzystania z Internetu oraz urządzeń biurowych,

   

  c)    umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

   

  d)   umiejętności budowania kontaktu z inną osobą, umiejętność planowania i organizacji pracy, podejmowania decyzji, sumienność, umiejętność analitycznego myślenia, bezstronność, gotowość do prowadzenia narad i spotkań, dyspozycyjność, znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i przepisów BHP,

   

  e)      mile widziane: min 2-letni staż pracy w jednostce samorządowej, lub 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

   

  f)    doświadczenie w zakresie kierowania zespołem pracowników,

   

  g)   mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości,

   

  h)   prawo jazdy kategorii B,

   

  i)     predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność związana z decyzyjnością w zakresie realizowanych zadań oraz zarządzaniem pracą grupy podległych pracowników, komunikatywność, samodzielność, operatywność, wnikliwość, obowiązkowość, rzetelność.

   

   

   

  3. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   

   

   

  a)   kierowanie i planowanie bieżącej działalności  Oddziału Budynków Mieszkalnych.

   

  b)   zapewnienie właściwej realizacji zadań Oddziału, wynikających z Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.

   

  c)    organizowanie, kierowanie i kontrola pracy pracowników zatrudnionych w  Oddziale.

   

  d)   zapewnienie przestrzegania zasad gospodarki materiałowo-finansowej.

   

  e)    zapewnienie zgodności z prawem rozstrzygnięć opracowywanych w Oddziale.

   

  f)    nadzór oraz kontrola  nad  realizacją  zadań przez podległych pracowników.

   

  g)   sporządzanie informacji i sprawozdań oraz analiz i ocen z zakresu prowadzonej działalności.

   

  h)   podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących administrowanych obiektów.

   

  i)     dokonywanie analizy rynku, przygotowywanie projektów wysokości stawek czynszowych,  propozycji  ekonomicznego wykorzystania obiektów.

   

  j)    współpraca z innymi oddziałami i działami zakładu;

   

  k)   wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, związanych z wykonywaną pracą i obowiązkami.

   

   

   

  4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

   

   

   

  a)   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

   

  b)   Czas pracy: pełen wymiar.

   

  c)    Praca na stanowisku biurowym (wysiłek umysłowy, obsługa komputera i urządzeń biurowych) oraz w terenie, praca związana z przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz obiektów administrowanych przez ChZGKiM.

   

  d)   Bezpośredni przełożony: Dyrektor ChZGKiM,

   

  e)    Współpraca ze wszystkimi Oddziałami w ChZGKiM.

   

  f)    Zachowane bezpieczne warunki pracy.

   

  g)   Telefoniczny i bezpośredni kontakt z petentami.

   

  h)   Stanowisko pracy na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (budynek bez podjazdów i windy).

   

   

   

  5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   

   

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze  nie przekroczył 6%.

   

   

   

  6. Wymagane dokumenty:

   

   

   

  a)   życiorys (CV),

   

  b)   list motywacyjny,

   

  c)    poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

   

  d)   poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż oraz ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,

   

  e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej www.chzgkim.chojnów.eu w zakładce ROD – DRUKI DO POBRANIA) ,

   

  f)    podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

   

  g)   podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności                        do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

   

  h)   podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane       z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,

   

  i)     oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie pracy                   na stanowisku Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych,

   

  j)    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                    do celów rekrutacji zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (druk do pobrania na stronie https;//chzgkim.chojnow.eu  w zakładce RODO – DRUKI DO POBRANIA

   

  k)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – poświadczoną przez kandydata „za zgodność z oryginałem” kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

   

   

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

   

   

   

  7. Miejsce i termin składania ofert:

   

   

   

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 18.05.2022 r. - do 01.06.2022 r. listownie lub osobiście w sekretariacie Zakładu II piętro pok. nr 1 (decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu), pod adresem:

   

   

   

  Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

   

  ul. Drzymały 30

   

  59-225 Chojnów

   

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

   

  “Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych”.

   

   

   

  8. Postanowienia końcowe:

   

   

   

  a)      Zakwalifikowani w wyniku wstępnej selekcji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu, terminie i sposobie dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna).

   

  b)     Oferty niespełniające wymagań podstawowych, nadesłane faksem, drogą elektroniczną  lub złożone po terminie podanym na ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone decyduje data stempla pocztowego.

   

  c)      Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.chojnow.net.pl/jednostki organizacyjne  oraz chzgkim.chojnow.eu/ogłoszenia a także  na tablicy informacyjnej   w siedzibie zakładu przy ul. Drzymały 30.

   

  d)     Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

   

  e)      Kandydat wyłoniony w drodze naboru, będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę   na czas określony. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, możliwość zawarcia umowy       na czas nieokreślony.

   

  f)       Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście                         w ChZGKiM w dziale kadr w ciągu 30 dni  od dnia zakończenia procedury naboru                  tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Nieodebrane oferty kandydatów po upływie wskazanego terminu zostaną zniszczone.

   

  g)      Zastrzega się prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

   

   

   

   

   

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

   

   

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

   

   

   

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej                i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: [email protected]

   

  2.       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.

   

  3.       Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: [email protected] lub [email protected],

   

  4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:

   

  ·         art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,

   

  ·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

   

  ·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy                             z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,

   

  5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

   

  6.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji.

   

  7.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

   

  8.       Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

   

  a)       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

   

  b)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

   

  c)       do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

   

  d)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

   

  e)      do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

   

  f)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   

  g)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

   

  W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

   

  9.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

   

  9.       Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,  konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.

   

  10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

   

   

   

   

   

  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

 • Kierowca z kat. D

   

  Stale rozwijająca się firma transportowa zatrudni na umowę o pracę doświadczonego kierowcę z prawem jazdy kategorii D z Chojnowa lub okolic do przewozów pracowniczych. Praca dla osoby szukającej możliwości rozwoju i stałego związania się z pracodawcą. Atrakcyjne wynagrodzenie.

   

  Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16

   

  pod nr telefonu 668 810 813.

   

   

Wyszukiwarka
Szukaj
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54