• SŁUCHAJ ONLINE
Regulamin konkursów


Regulamin konkursów Radia PLUS Legnica

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Radio PLUS Legnica, z siedzibą w Legnicy (59-220) przy
ul. Zielonej 5/6, zwanym „Organizatorem”.

2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na antenie stacji radiowej Radia PLUS Legnica. Konkursy są organizowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
4. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Konkursie.

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zwycięzcą danego konkursu nie może zostać uczestnik, który w ciągu ostatnich trzydziestu dni uczestniczył w innym konkursie organizowanym przez Radio PLUS Legnica i został zwycięzcą tego konkursu. W razie stwierdzenia, że uczestnik nie spełnia wyżej wskazanego warunku, zostanie on wykluczony z konkursu. Wykluczenie może nastąpić na każdym etapie konkursu, a zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony spośród pozostałych uczestników. By móc wziąć udział w konkursie ponownie, taki uczestnik musi odczekać miesiąc czasu.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie oraz wyłaniania laureatów

1. Redakcja prezentuje na antenie Radia PLUS Legnica pytanie konkursowe, na które odpowiadają słuchacze telefonicznie. Spośród osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi prawo do otrzymania nagrody nabywają osoby wyłonione przez Redakcję. Informacja o nagrodzie pojawia się uprzednio na antenie.
2. Nagrody odbierane są w siedzibie Radia PLUS Legnica lub innym miejscu wskazanym przez Radio PLUS Legnica osobiście lub przez upoważnioną osobę w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na okazanie dokumentu tożsamości w instytucji, w której następuje realizacja nagrody, celem weryfikacji, czy jest uprawniony do odbioru nagrody.
4. Osoba, która dokonała zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

§ 4 Nagrody

1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody materialnej na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie rozgłośni.
3. Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody zostaną poniesione przez Organizatora.

§ 5 Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją Konkursu oraz niemożność zapewnienia lub dostarczenia nagrody z przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju wydarzenia, które mają miejsce w instytucjach kultury, do których przekazuje bilety będące nagrodami.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Biorąc udział w Konkursie i podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania nagrody laureatowi oraz rozpatrywania reklamacji.
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników drogą pisemną na adres Organizatora: Legnica (59-220), ul. Zielona 5/6 . Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konkursu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora przy ul. Zielona 5/6 w Legnicy oraz na stronie Legnica.fm
2. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane lub zniekształcone zostaną wykluczone z Konkursu.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych; w szczególności zabronione jest wykorzystywanie Konkursu lub faktu udziału w Konkursie do celów zarobkowych.
b) wypowiadania na antenie treści niezgodnych z prawem, treści obraźliwych etc.
4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym prawem.

Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54