• SŁUCHAJ ONLINE
Nowe zarządzenia Biskupa na czas pandemii
Przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski wydał szczegółowe zarządzenia dotyczące spraw duszpasterskich na czas trwającej pandemii. Odnoszą się one zarówno do duchownych, jak i wiernych świeckich. Jak mówi rzecznik diecezji legnickiej, ks. Waldemar Wesołowski, zarządzenia obejmują kilka bloków tematycznych


Najnowsze zarządzenia Biskupa legnickiego dostępne są na stronie diecezji legnickiej

Z A R Z Ą D Z E N I E

w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii

27 marca 2020 roku

W związku z trwającym stanem pandemii, stosownie do zarządzeń organów państwowych i odpowiednich władz kościelnych, szczególnie w odniesieniu do rozporządzeń wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym na terenie diecezji legnickiej poniższe wskazania i w oparciu o kan. 273 i kan. 274 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego zobowiązuję do wiernego ich przestrzegania. Tym samym zarządzam, co następuje:

I. EUCHARYSTIA

1.      Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej ulega przedłużeniu do odwołania i dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.

2.      W każdej Mszy świętej i w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Ponieważ wypełnienie tego zalecenia będzie stwarzało praktyczne trudności, polecam, aby Msze święte były sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem usługujących, a także –nie więcej niż pięciu – osób upoważnionych przez Księdza Proboszcza, w pierwszej kolejności będą to osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną. Stosowną informację na ten temat należy wywiesić na drzwiach kościołów oraz przekazać wiernym drogą internetową. Wierni, którzy mają uczestniczyć w liturgii, winni wchodzić do kościoła przez drzwi zakrystii lub innym bocznym wejściem. Na czas Eucharystii kościoły powinny być zamknięte, zaś w ciągu dnia, poza celebracjami, pozostawać otwarte.

3.      Jeśli wcześniej przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestniczenia w celebracji przedstawicielom rodzin zamawiających poszczególne intencje należy uwzględnić możliwość sprawowania tych Mszy osobno, w różnych porach. Stanowczo zaznaczam, że takie rozwiązanie nie jest możliwe podczas Triduum Paschalnego.

4.      W czasie Mszy św. koncelebrowanej przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikację należy pozostawić głównemu celebransowi. Komunia święta powinna przebiegać w ten sposób, że najpierw koncelebransi spożywają Ciało Pańskie zanurzone w kielichu Krwi Pańskiej, a dopiero po nich główny celebrans spożywa Krew Pańską z kielicha i puryfikuje naczynia liturgiczne.

5.      W kaplicach domów zakonnych i w innych kaplicach półpublicznych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

6.      Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do pięciu osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Liczba ta nie obejmuje celebransa, posługujących i pracowników firmy pogrzebowej. Mszę świętą należy celebrować zgodnie z zaleceniami zawartymi w zarządzeniu Biskupa Legnickiego z dnia 17 marca br. (ldz. 588/SBL/2020), zaś obrzędy ostatniego pożegnania ograniczyć wyłącznie do stacji przy grobie, z udziałem najbliższej rodziny, jednak w liczbie osób nie większej niż pięć.

7.      Do odwołania zawieszone zostają wszelkiego rodzaju procesje: z Najświętszym Sakramentem, z relikwiami Świętych czy z obrazami.

8.      Zachęcam, aby księża nadal odwiedzali chorych, do których udają się z comiesięczną posługą sakramentalną, a także innych chorych, którzy o to poproszą – jeśli nie ma jakichś przeciwwskazań z ich strony. Należy przy tym pamiętać o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej. Przypominam też, że Komunii św. poza liturgią nie można udzielać w Wielką Sobotę, kiedy to można ją przyjąć jedynie jako Wiatyk.

9.      Usilnie zachęcam Duszpasterzy, aby informowali wiernych o możliwości korzystania z Komunii duchowej i do niej zachęcali. Niech pouczają wiernych, że jest to akt modlitewny, który umożliwia osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz nie w wymiarze sakramentalnym. Akt ten składa się z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, aktu miłości skierowanej ku Niemu oraz wyrażenia pragnienia, aby Jezus zechciał wejść w nasze życie.

II. CELEBRACJE WIELKIEGO TYGODNIA

Niedziela Palmowa

Msze święte należy celebrować z zastosowaniem trzeciej formy: zwykłe wejście. Można dokonać błogosławieństwa palm, jednak bez użycia pobłogosławionej wody.

Msza Krzyżma

Msza Święta Krzyżma będzie celebrowana w późniejszym terminie, o którym kapłani zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani, by mogli w niej uczestniczyć. Do tego czasu należy korzystać z olejów pobłogosławionych przed rokiem. W razie potrzeby katedra legnicka posiada ich zapas. Przypominam także, że w razie konieczności każdy kapłan może dokonać poświęcenia oleju do namaszczania chorych, jednak tylko w czasie sprawowania tego sakramentu (zob. Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. Wydanie drugie poprawione, Katowice 2009, nr. 21b; 22; 210).

III. ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Zgodnie z zarządzeniem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r., „In tempore Covid-19 (II)” i z Notą wyjaśniającą z 26 marca 2020 r., zezwalam, aby celebracje Triduum Paschalnego poza katedrą i kościołami parafialnymi mogły odbywać się w: Wyższym Seminarium Duchownym, Domu Księży Emerytów, klasztorach i wspólnotach zakonnych oraz w kościołach filialnych, gdzie tradycyjnie odbywały się one w poprzednich latach. Jednocześnie z naciskiem zaznaczam, że w kościele parafialnym może odbyć się tylko jedna celebracja Triduum Paschalnego, to znaczy Mszę Wieczerzy Pańskiej, Liturgię ku czci Męki Pańskiej i Wigilię Paschalną można sprawować tylko jeden raz.   

Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej

1.      Należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

2.      Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej nie przenosi się Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji, powinien On pozostać w głównym tabernakulum. Po umieszczeniu tam Najświętszego Sakramentu przewodniczący klęka przed nim. Wtedy śpiewa się hymn Sław, języku, tajemnicę (za odmówienie ostatniej części hymnu: Przed tak wielkim Sakramentem, po Mszy Wieczerzy Pańskiej można uzyskać łaskę odpustu zupełnego). Następnie kapłan pozostaje jeszcze chwilę w cichej adoracji, po czym on i posługujący przyklękają i powracają w ciszy do zakrystii.

3.      W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj wielkoczwartkowej adoracji (Najświętszy Sakrament w tabernakulum głównym).

Wielki Piątek Męki Pańskiej

1.      Zgodnie z wcześniejszymi wskazaniami odwołane są w tym dniu wspólnotowe nabożeństwa Drogi krzyżowej.

2.      Polecam, aby do Modlitwy Powszechnej w czasie Liturgii na cześć Męki Pańskiej dodać wezwanie odnoszące się do sytuacji pandemii. Należy je umieścić pomiędzy 9 i 10 wezwaniem z Mszału Rzymskiego. Tekst tego wezwania jest dostępny na stronie diecezji, w zakładce „Święte Triduum Paschalne – materiały”. 

3.      Cześć Krzyżowi należy oddawać przez głęboki skłon lub przyklęknięcie, unikając z nim bezpośredniego kontaktu.

4.      W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.

Wielka Sobota

Nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny w parafiach.
W tym roku ma ono mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym słowa błogosławieństwa wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła, wierząca osoba. Tekst błogosławieństwa dostępny na stronie diecezji, w zakładce „Święte Triduum Paschalne – materiały”.

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Należy zachować przepisy liturgiczne dotyczące pory celebrowania Wigilii Paschalnej, chociaż będzie ona sprawowana bez obecności licznych wiernych. Przypominam o wciąż obowiązującym w naszej diecezji Zarządzeniu Biskupa Legnickiego z 2007 roku, gdzie czytamy, że tej liturgii nie można rozpoczynać wcześniej niż o godz. 20.00. Przede wszystkim zaś rubryki Mszału rzymskiego zaznaczają, że obrzędów Wigilii Paschalnej nie wolno rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem.

Część pierwsza: Liturgia światła.

Na początku Wigilii Paschalnej należy pominąć rozpalanie ogniska i procesję na zewnątrz kościoła a wykorzystać propozycję, którą podaje Mszał Rzymski w obrzędach: Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstanie Pańskie. Wigilia Paschalna w Wielką Noc,
nr 13.

Część druga: Liturgia słowa

Pozostaje bez zmian;

Część trzecia: Liturgia chrzcielna

Zachowujemy jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, bez pokropienia wodą. Pomija się litanię do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody chrzcielnej i błogosławieństwo wody do pokropienia.

Część czwarta: Liturgia Eucharystyczna

Pozostaje bez zmian.

Procesja rezurekcyjna

W miejsce procesji rezurekcyjnej można na zakończenie liturgii udzielić błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed drzwiami kościoła, a następnie zachować porządek podany w Mszale Rzymskim, jak po powrocie procesji do ołtarza głównego. 

IV. SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

1.      Zachęcam duszpasterzy, aby udostępnili wiernym numer telefonu i adres mailowy, przez który będą mogli się umówić na indywidualną spowiedź.

2.      Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

3.      Spowiedź winna mieć miejsce w osobnym pomieszczeniu, umożliwiający sprawowanie sakramentu z zachowaniem stosownej odległości między penitentem a spowiednikiem, a w razie braku takiej możliwości – w często dezynfekowanym, otwartym konfesjonale.

4.      Niemożliwa jest spowiedź za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej (np. telefon lub komunikator internetowy). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi na odległość i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

5.      Należy przypomnieć wiernym, że zawsze mają możliwość usposobienia duszy do stanu łaski przez wzbudzenie w sobie aktu żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. Katechizm Kościoła Katolickiego objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452). Zobowiązuję duszpasterzy, aby w obecnej sytuacji, gdy dla wielu osób przystąpienie do spowiedzi sakramentalnej może być nieosiągalne, ukazywali wiernym możliwości duchowego pojednania z Bogiem na takiej drodze oraz aby umieścili informację na ten temat na internetowej stronie parafialnej i wyłożyli ją w przykościelnych gablotach i na ławkach w kościele w formie drukowanej. Pomoce
dostępne na stronie diecezjalnej w zakładce „Święte Triduum Paschalne – materiały”.

6.      Przypominam również, że w obecnej sytuacji absolucja wielu penitentów równocześnie, bez poprzedniej indywidualnej spowiedzi, w sposób ogólny nie może być udzielana.

7.      Już dziś zobowiązuję Księży Proboszczów wszystkich parafii, aby po ustaniu pandemii zorganizowali dzień spowiedzi parafialnej.

V. UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

1.      Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że tak długo, jak szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

2.      Po Wielkanocy:

Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, to należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.

Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy stan epidemii zostanie odwołany i dzieci wrócą do szkół, to o terminie I Komunii Świętej należy porozmawiać z rodzicami; po wysłuchaniu ich głosów Ksiądz Proboszcz podejmie ostateczną decyzję, biorąc pod uwagę to, co zawierają punkty 3-5.

3.      Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swoich dzieci w pierwotnie planowanym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach, w wyjątkowych sytuacjach niekoniecznie w niedzielę.

4.      Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swoich dzieci w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

5.      Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

VI. BIERZMOWANIE

Tu również przyjmujemy zasadę, że do czasu odwołania stanu epidemii oraz powrotu dzieci i młodzieży do szkół udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje zawieszone

VII. DODATKOWE INFORMACJE

1.      Udzielam dyspensy wszystkim wiernym przebywającym na ternie diecezji legnickiej, którzy chcieliby uzyskać łaskę odpustu zupełnego, a w żaden sposób nie mogą albo mogą jedynie z wielką trudnością wyspowiadać się i przyjąć Komunię św.: mogą oni uzyskać odpust zupełny bez aktualnej spowiedzi i Komunii św., byleby tylko wzbudzili żal doskonały i mieli postanowienie przystąpienia do tych sakramentów, gdy tylko nadarzy się okazja, z zachowaniem pozostałych warunków odpustu.

2.      W obecnej chwili, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że w przypadku zagrożenia życia nie będzie możliwe wezwanie kapłana, warto przypominać wiernym, że w takich okolicznościach Kościół udziela wiernemu, który jest odpowiednio dysponowany (tzn. jest skruszony w sercu i nie ma przywiązania do grzechu), odpustu zupełnego na zbliżającą się chwilę śmierci, pod warunkiem że za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. W tym przypadku Kościół uzupełnia trzy pozostałe warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego.

3.      Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze legnickiej będą transmitowane w mediach społecznego przekazu przez telewizję TVT Zgorzelec oraz przez stronę www.diecezja.legnica.pl. Księży Proboszczów zachęcam do transmitowania parafialnych liturgii w mediach społecznościowych i podania ich terminów swoim wiernym, by mogli łączyć się duchowo z duszpasterzami i wspólnotą parafialną.

4.      Aby wierni, nie mając możliwości gromadzenia się w kościele, mogli głębiej przeżyć obchody tych świętych dni, na stronie diecezjalnej, w zakładce „Święte Triduum Paschalne – materiały” zostaną udostępnione odpowiednie pomoce. Proszę Duszpasterzy o zachęcanie wiernych do korzystania z tych pomocy. Polecam szczególnie rodzinne celebracje, które można przeprowadzić w domu niezależnie od korzystania z transmisji liturgii sprawowanych w kościołach.

5.      Do służby liturgicznej w tych dniach należy dopuszczać jedynie te osoby, które ukończyły 18 lat. Sytuacja ta ulegnie zmianie z chwilą powrotu dzieci i młodzieży do szkół.

6.      Do 15 kwietnia Legnicka Kuria Biskupia pozostaje zamknięta. W razie sytuacji nagłych należy się kontaktować bezpośrednio z Notariuszem Kurii lub Sekretarzem Biskupa Legnickiego.

7.      Zachęcam, aby Kancelarie parafialne pozostawały zamknięte, z wyjątkiem spraw losowych. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który będą mogli umówić się z duszpasterzem by załatwić sprawy nie cierpiące zwłoki.

8.      W duchu kapłańskiej odpowiedzialności musimy także podjąć kwestię dotyczącą spraw finansowych. Jak wiemy, Parafie, Kuria, Seminarium, Dom Księży Emerytów i wiele innych podmiotów kościelnych w naszej diecezji utrzymuje się wyłącznie z dobrowolnych ofiar wiernych, a te z oczywistych względów nie wpływają w dotychczasowych kwotach i ten stan będzie się przez jakiś czas utrzymywał. Dlatego musimy podjąć działania, które pozwolą na właściwe funkcjonowanie naszych parafii i diecezji. W najbliższych dniach, po konsultacjach z przedstawicielami Rady Kapłańskiej, wydam dekret dotyczący finansowania parafii i zryczałtowanych opłat, które parafie wpłacają na rzecz Legnickiej Kurii Biskupiej.

9.      Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa, w której łączymy się o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim. Wezwaniem do modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów naszych kościołów o godz. 20.30 każdego dnia.

10.  Polecam, aby w aktualnej sytuacji prezbiterzy jeszcze ściślej zachowywali obowiązek stałej rezydencji w parafii i dyspozycyjności wobec wiernych, a wszelkiego rodzaju wyjazdy ograniczyli do tych koniecznych. 

11.       Przedstawiony dokument należy umieścić w gablotach parafialnych oraz na stronie internetowej parafii. Powyższe wskazania mogą ulec modyfikacji w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią.

ZAKOŃCZENIE

Serdecznie dziękuję Wam, drodzy Bracia w kapłaństwie, za Waszą posługę w niełatwych okolicznościach epidemii i za wszelkie zaangażowanie, by zaradzać negatywnym skutkom pandemii oraz wlewać nadzieję i otuchę w serca powierzonych Wam wiernych. Proszę Boga, byście mieli światło i moc do takiego myślenia i działania, które dla Was samych będzie coraz to większym doświadczaniem obecności i działania Pana Boga. Zachęcam do wniknięcia w treści Psalmu 84.

Wszystkim zaś Wiernym doświadczanym przez pandemię i jej skutki, a jednocześnie niosącym odpowiedzialność za utrzymanie rodzin, gospodarstw, przedsiębiorstw i miejsc pracy oraz za organizację życia społecznego, życzę światła Ducha Świętego. Osoby chore, samotne i stanowiące tzw. grupę szczególnego ryzyka polecam Bogu w mojej pasterskiej modlitwie. Proszę je też o łączenie swoich cierpień i niepewności z udrękami Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (zob. Kol 1,24) oraz o modlitwę w duchu Psalmu 34, w którym szczególnie wymowna jest prawda: „biedak zawołał, a Pan Go usłyszał …”.

Dziękuję wszystkim za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do wydawanych zarządzeń. Niech ożywia nas nadzieja, że obecna sytuacja przeżywana przez nas w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Nie ustawajmy w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a wszelkie niedogodności i cierpienia, których teraz doświadczamy, składajmy Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii; niech będzie to też nasz wkład w potrzebną nam wszystkim duchową odnowę naszych społeczności oraz przyczynek do objawiania się chwały Bożej (zob. Rz 8,18nn).

Na ten czas nowego doświadczenia i w jego kontekście pogłębionego przeżywania Świąt Paschalnych z serca błogosławię.

 

Wasz Biskup

† Zbigniew Kiernikowski


Zobacz także:
Zamiast na kwarantannie, byli w Legnicy na zakupach

Ścinawa pomaga przedsiębiorcom

Majowe świętowanie w ...sieci

Rząd ogłosił szczegóły drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Zobacz szczegóły

Koleje Dolnośląskie przywracają połączenia

Żaden ze stu przebadanych ratowników nie ma koronawirusa

Kompromisu nie ma, ale dodatki do pensji będą

Od poniedziałku ZUS ponownie otwiera się dla klientów

Legnica walczy o dofinansowanie na zakup książek dla szkolnych bibliotek

Niezwykły koncert operowy ze Świetlicy Terapeutycznej nr 1

Ratownicy medyczni do dyrekcji: "Pani już dziękujemy!" Negocjacje wciąż trwają.

Na kwarantannie pojechał zatankować samochód

Oszczęda: Brudasom mówię NIE

Ratownicy medyczni w Legnicy pokazali "czerwoną kartkę" dyrektorce pogotowia

Opactwo w Krzeszowie poleca się na majówkę!

Wirtualny Przegląd Piosenki Turystycznej w Legnicy

5. ofiara koronawirusa w powiecie lubińskim

Maseczki dla seniorów od legnickich strażników miejskich

Serce ze świateł rozbłyśnie dla medyków

180 osób pokonało koronawirusa na Dolnym Śląsku

Szybkie testy na koronawirusa

Marszałek Przybylski apeluje do Premiera ws. otwarcia granic dla pracowników

Zapłaciłeś składki za marzec, a jesteś z nich zwolniony? Sprawdź, co teraz

KGHM w Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Rusza nowe laboratorium w legnickim szpitalu

Naukowcy z MOCOS: Polacy ograniczyli kontakty 20 – 40 proc.

Czy miasto kupi dla mieszkańców testy na koronawirusa ?

W maseczkach odbierają świadectwa dojrzałości

Pomóż im pomagać. Wesprzyj legnicki szpital

Dolnośląskie WORD-y wznawiają egzaminy

Miesiąc „Odpornej Wiosny”. Czas na podsumowanie działań dolnośląskich terytorialsów.

Będzie pomoc dla przedsiębiorców. Radni po długiej debacie podjęli uchwałę

Jutro kolejne maseczki trafią do legniczan

2 kolejne legniczanki z koronawirusem

Oszukują na koronawirusa

KGHM wyprodukuje więcej płynu biobójczego

Kasa z promocji poszła na ratowanie życia

Nagana dla szefa legnickiego sanepidu

Maseczki dla wszystkich mieszkańców gminy

W szpitalu wciąż czegoś brakuje...

Pierwsza w historii zdalna koronasesja

W Bolesławcu będą leczyć COVID -19 testową metodą

Potrzebna krew. Centrum Krwiodawstwa wydłuża godziny przyjmowania

W Głogowie policjanci rozdawali maseczki

Muza w czasie epidemii w sieci

2 kobiety zakażone

W Legnicy rośnie liczba zakażonych

Polkowicka firma wspiera szpitale

Biorą śluby w czasie zarazy

Szczypiorniści w pogotowiu

Kolejne przypadki COVID-19 w gminie Bolków

Ministranci mogą wrócić do służby przy ołtarzu, ale pod szczególnymi warunkami!

Nowoczesny rezonansu magnetyczny trafił do szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu

Podczas epidemii koronawirusa zawał serca nie może czekać

Szkoły zamknięte do 24 maja. Egzaminy odbędą się w czerwcu

Potwierdzony przypadek zakażenia COVID-19 w Jaworze

Dwa przypadki COVID-19 w gminie Męcinka

Nowy przypadek w powiecie legnickim

W dobie pandemii ZUS załatwi za ciebie formalności w USC

Tęsknią za szkołą, szkoła za nimi, a tu... dalej nauka zdalnie

Niedziela Modlitw za Kierowców w dobie koronawirusa

Dolnośląscy Terytorialsi oddają krew. FOTO

Profilaktyczne testy w kierunku koronwirusa wśród pracowników pogotowia ratunkowego

Tlenu, więcej tlenu!

Strażnik graniczny z Legnicy z pozytywnym wynikiem na koronawirusa

O co legniczanie pytali NA ŻYWO gospodarza miasta?

Parafialna Tarcza Antykryzysowa u Św. Tadeusza w Legnicy

Fontanny w Legnicy przez koronawirusa będą zamknięte do odwołania

KGHM na światowym srebrnym podium

Kolejny raz dezynfekują Polkowice

Marszałek Sejmu z maseczkami dla jaworskich policjantów

Dobre informacje ze szpitala - są ozdrowieńcy!

Koronawirusowy konkurs grantowy Działaj Lokalnie

Dziś kolejne postojowe spłynie na konta

Ratownicy medyczni instruują w specjalnym nagraniu. FILM

"Dar serca" od duchownych zasili placówki walczące z wirusem

Zmarł pacjent "zero" z gminy Bolków

Najnowsze zarządzenia Biskupa na czas pandemii

Nowy lek dla zarażonych na COVID-19 we Wrocławiu

Transport stu tysięcy maseczek ochronnych dotarł do Wrocławia

Kolejne dwa izolatoria otwarto na Dolnym Śląsku

Legnicka Gonitwa Domowa. Pobiegnij i wspomóż legnicki szpital

Kolejne osoby z koronawirusem w Legnicy

Mają kamery termowizyjne

Policja zajęła się sprawą szefa sanepidu

Urzędy otwarte dla interesantów

Będą testy dla mieszkańców DPS-u

100 osób wyleczonych z koronawirusa na Dolnym Śląsku

Ponad 7 milionów złotych dla szpitali powiatowych i Domów Pomocy Społecznej na Dolnym Śląsku

Epidemia jest, ale taryfy ulgowej dla piratów drogowych nie ma

Powiat kontra koronawirus

Zespół Interwencji Kryzysowej do wsparcia DPS

Wojsko pomaga mieszkańcom

Koronawirus wyłącza latarnie w Złotoryi

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich pomaga w nauce w czasie epidemii

Maseczki mają już prawie wszyscy

Ponad 10 mln dla Twierdzy Srebrna Góra

Będzie ulga podatkowa na wyjazdy w Polsce?

Złamał kwarantannę, 3 miesiące spędzi w areszcie

90-latek wyleczony z koronawirusa!

MPK "pod kreską" za sprawą koronawirusa

ZUPA W KORONIE w Legnicy

Maseczki nie tylko dla seniorów

Kolejne imprezy przeniesione

Od poniedziałku więcej osób uczestniczących w liturgii

Księża zapraszają na Msze święte. Więcej wiernych może być w kościele. FILM

To będzie pierwsza w historii rady miejskiej sesja zdalna

Kolejny przypadek zakażenia w powiecie legnickim i dwa w samej Legnicy

LIVE z prezydentem Legnicy już jutro

Będą kolejne mobilne punkty pobrań i następne izolatoria

Co w legnickiej kulturze?

Nie ma koronawirusa w DPS w Legnickim Polu

94-latka wśród ozdrowieńców

Nie uczą się on-line – policja przypomina, że zdalna nauka jest obowiązkowa

Szpital: Dziękujemy za wszelką pomoc

Wielkie odkażanie w Jaworze

Można już odwiedzać groby bliskich

Drugi przypadek covid-19 w powiecie jaworskim

Ceny w górę, a konsument bezradny

Jest druga tarcza antykryzysowa. Co nowego?

14 mln złotych na walkę z kryzysem w powiecie polkowickim

Izolatorium dla chorych na koronawirusa powstaje w Szczawnie Zdroju

Pierwszy mobilny punkt pobrań rozpoczął pracę w Wołowie

Od dziś rząd znosi częściowo ograniczenia. Zobacz co będziemy mogli zrobić

Ruszyła kampania pomocowa Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego

Tarcza antykryzysowa. Pomoc z Urzędu Pracy oraz z ZUS

Caritas Diecezji Legnickiej dziękuje za pomoc i codzienne świadectwo życia

Opactwo krzeszowskie dla służby zdrowia

Znamy już wyniki dodatkowych testów z jeleniogórskiego ZOL

Otworzą giełdę samochodową

Kwarantanna w szpitalu w Bolesławcu

Dziś w powiecie legnickim 2 nowe zakażenia potwierdzone przez sanepid

Koleje Dolnośląskie kontra koronawirus

Interesanci mogą korzystać ze skrzynki nadawczej

Koronawirus na neurologii

W marcu mniej bezrobotnych

Przedsiębiorcy już korzystają z gminnej tarczy antykryzysowej

Prezydent: Ten przypadek potwierdza, że musimy być zdyscyplinowani

Od niedzieli ostre cięcia w połączeniach kolejowych

Wojciech Murdzek: Jestem za przełożeniem wyborów za dwa lata

Brakuje jednej komisji wyborczej

Aż 43 nowe przypadki zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku

Jest kasa – będą laptopy od jaworskiego starostwa

Jak toczy się życie miasta w czasie pandemii koronawirusa

Kontrole na granicach

Paczki za obiady

„Maseczka dla Seniora”

Prawie 70 tys. wniosków o pomoc w ramach „tarczy antykryzysowej” od dolnośląskich firm

2 kolejne potwierdzone przypadki zakażenia w powiecie legnickim

Kolejny przypadek koronawirusa w Legnicy

Maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkańców gminy Chojnów

Jak prawidłowo zakładać maseczkę? Jak ją samemu zrobić?

Dolnośląskie Małe Granty kontra koronawirus

Pacjenci z podejrzeniem koronawirusa w szpitalu

Jaworscy przedsiębiorcy sięgnęli po tarczę antykryzysową

Dolny Śląsk otrzyma ponad 131 mln złotych

Cmentarze legnickie nadal zamknięte

Partnerskie miasto w Czechach wspiera Chojnów

Roznoszą maseczki dla mieszkańców

Dzielą się kulturą

Dyrektor Caritas dziękuje i prosi o dalszą pomoc

Kolejny przypadek zakażenia w powiecie legnickim

30 tysięcy maseczek dla głogowian

Wyzdrowiały pierwsze osoby, jest kolejne zakażenie

Strażacy Medykom. Ruszyła akcja pomocy służbie zdrowia

Egzaminy na prawo jazdy, kursy i szkolenia są nadal zawieszone

Czy można na działkę?

Mieszkaniec noclegowni ma wynik ujemny

Darmowe konsultacje telefoniczne dla personelu medycznego

Zostań w domu z dzieckiem. ZUS wypłaci ci zasiłek

Nie chciało mu się czekać w kolejce, więc... zdemolował sklep

Dwie pielęgniarki z koronawirusem

Polkowickie cmentarze ponownie otwarte

Ruszyło kolejne laboratorium do badania próbek na koronawirusa na Dolnym Śląsku

Postojowe jutro spłynie na konta przedsiębiorców

Potrzebujesz wsparcia? Porozmawiaj z psychologiem

Neurochirurgia ruszy, ale tylko "zakaźna"

31 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku

"To nie mandat, to maseczka"

Dr Lubiński: Z koronawirusem musimy nauczyć się żyć. Apeluję o rozsądek.

Dieta w czasie pandemii koronawirusa

Jedziesz do Czech? Musisz podać dane na granicy

Nowe zakażenia w jeleniogórskim ZOL

Zranił syna nożem

Seniorzy dostaną maseczki

Zmarła czwarta osoba zakażona koronawirusem

Posiłki w noclegowni... na wynos

Krzyżanowski:Święta Wielkiej Nocy upłynęły relatywnie spokojnie

Noclegownia w kwarantannie

Wyszła do parku, policjantom tłumaczyła, że ma koronaferie

Jaworscy radni wsparli najmłodszych

ARiMR - dopłaty 2020 Nowy termin składania oświadczeń

Wszystkie placówki opiekuńcze nieczynne dłużej

Jak przebiegają miejskie inwestycje w dobie koronawirusa

ZUS: Wnioski bez podpisu nie są rozpatrywane

Wyrzuciła z okna nie tylko yorka, ale i narkotyki

Zapłaci pięć tysięcy zł za złamanie kwarantanny

Maseczki dla mieszkańców Bolesławca

Największy samolot na świecie przywiózł sprzęt do walki z koronawirusem od KGHM

Maseczki dla każdego mieszkańca

Jaworscy policjanci wsparli wolontariuszy POMAGAMY/covid19

71-latek kolejną ofiarą koronawirusa

#NieKłamMedyka i ... KRYJ RYJ

TPD dziękuje za komputery dla dzieci i prosi o więcej...

Całą emeryturę wydał na prezent świąteczny dla wychowanków domu dziecka

Kolejna ofiara koronawirusa w powiecie

Nie ma żartów! Po 5 tys. zł kary za złamanie kwarantanny

Gmina Męcinka wyprzedziła przepisy

Koranawirus w Zakładzie opiekuńczo- leczniczym Caritas w Jeleniej Górze. Apel o pomoc!

ZOL w Jeleniej Górze zamknięty. Pozytywne wyniki testów

Wydłużają terminy rejestracji pojazdów

Pracownicy DPS: "Nas ubezwłasnowolniono !" Dyrekcja: "Przepraszam"

Kontrole na granicy przedłużone do 3. maja

"Nie pozwólmy, by dotychczasowy wysiłek w tej walce poszedł na marne"

dr Lubiński: Mam nadzieję, że fala zachorowań będzie opadała

20-30 mln straty dolnośląskich przewoźników

Tarcza antykryzysowa ruszyła pełną parą

Wydzielone strefy na izbach przyjęć i w szpitalnych oddziałach ratunkowych

Tarcza antykryzysowa - instrukcja dla biznesu. Poznaj się ekspertyzę prawników

Zakażona koronawirusem kobieta urodziła dziecko w bolesławieckim szpitalu

Zasiłek za czas kwarantanny dla wszystkich domowników

Radny Lubiński o pakiecie pomocowym dla przedsiębiorców

Kolejny cmentarz zamknięty dla odwiedzających

KGHM nie ustaje w walce z koronawirusem

Święta inne niż wszystkie, ale... damy radę

Marszałek Przybylski: Zostańcie w domach!

"Seniorze, kupimy ci wszystko, tylko nie drożdże"

Milionowe wsparcie dla szpitala w Jeleniej Górze

Nowe zakażenia na Dolnym Śląsku, są też wyzdrowienia

Wolontariat z sercem na dłoni

Największy transportowy samolot świata, przywiezie do Polski środki do walki z koronawirusem

Dzień kapłana inny niż wszystkie. Posłuchaj, co mówią księża

Pierwsze 30 mln zł z tarczy antykryzysowej rozdysponowane dla dolnośląskich firm

Włącz się w akcję „Wrzuć na tacę!”

Dolnośląski Pakiet Wsparcia dla Ochrony Zdrowia

Wojewoda: Musimy być silni do walki z koronawirusem

Święta w kameralnym gronie

Śmieci w dobie epidemii. Jak sobie z nimi radzić?

Wolontariusze robią zakupy seniorom

Uwaga! ZUS nie rozpatruje wniosków wysłanych e-mailem

Zamiast przygotowywać się do świąt, wspierają onkologię

Banery z podziękowaniami dla BOHATERÓW DNIA DZISIEJSZEGO

Powstaje pierwsze izolatorium w powiecie bolesławieckim

Pracownicy KGHM dostaną płyn biobójczy i maski

Pomoc dla samorządów

Kolejne laptopy dla uczniów w gminie Męcinka

#DomowaWielkanoc – ebook dla tych, którzy chcą więcej

Dezynfekują Polkowice

24-latka zakażona koronawirusem

Akcja: dezynfekcja

Razem można więcej. W Chojnowie zebrano 100 tys. zł dla służby zdrowia

Koronawirus. Porady psychologiczne i psychiatryczne przez telefon

Ponad sto komputerów miasto Legnica wypożyczyło do zdalnej nauki

Kierowcy komunikacji miejskiej w Bolesławcu wożą próbki do badań na obecność koronowirusa

Bezpartyjni samorządowcy apelują do Premiera o „rozluźnienie gorsetu”...

Zmarł pacjent zakażony koronawirusem (AKTUALIZACJA)

Słowo Biskupa Legnickiego – „do moich Braci Kapłanów”

Dyrektor legnickiej Caritas apeluje o pomoc przy opiece nad chorymi w Zakładzie opiekuńczym w Jeleniej Górze

Przesunięte terminy opłat. Sprawdź!

Krzyżanowski: Otwieramy kolejne izolatoria, bo wciąż przybywa chorych

Kto mi pomoże, gdy jestem w kwarantannie?

Co z OIOM-em legnickiego szpitala?

Na pomoc w walce z niewidzialnym wrogiem

#Wzywamy posiłki w Polkowicach

Pieniądze od PKP PLK na sprzęt do wykonywania testów

Tegoroczny, szczególny Dzień Ochrony Zdrowia

Pół tysiąca paczek od legnickiej Caritas dla potrzebujących

Szymon Hołownia: Mamy zaproszenie do towarzyszenia w samotności Jezusa

Potrzebujesz wsparcia? Porozmawiaj z terapeutką

ZUS wypłaca pierwsze postojowe

W szpitalu RCS stabilnie

Posypały się mandaty

Policja i wojsko patrolują miasto

Czy stosujemy się do przepisów obowiązujących w czasie epidemii?

2 osoby złamały zasady kwarantanny

To honorowa decyzja wicepremiera Jarosława Gowina

Niestety, druga ofiara śmiertelna w powiecie legnickim

Parafianki, szyją – ksiądz prasuje. FOTO

Rusza zbiórka na testy dla onkologów dziecięcych

Izolatoria dla osób zakażonych koronawirusem powstają na Dolnym Śląsku. FOTO

Kupują łożko z respiratorem

Pierwsze fartuchy uszyte na zlecenie miasta już trafiły do szpitala

Apel dzieci: Zostań w domu i nie okłamuj mojej mamy i mojego taty! FILM

Kończy się termin wypłacania renty? Nie musisz iść do ZUS

Koronawirus na legnickim OIOM-ie

Na zakupy tylko ze sklepowym wózkiem? Nie!

Szyją fartuchy aż miło...

25 punktów z systemem termowizyjnego badania temperatury w KGHM

Przekaż swoją dietę radnego dla wybranych szpitali

Czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu jaworskiego

Ośrodki lecznicze legnickiej Caritas pilnie potrzebują rękawiczek, fartuchów i maseczek

Czy Dolnoślązacy przywykli do „narodowej kwarantanny” i stosują się do zaleceń?

Wojska Obrony Terytorialnej włączyły się w pomoc dla zwierząt – pomóż i TY!

Ochronny Kombinezon Modlitewny ruszył w Katedrze legnickiej. Dołącz!

Legnickie nekropolie zamknięte

Pacjenci i personel neurochirurgii mają wyniki ujemne

300 tysięcy dla szpitala RCZ i policji

Ruszył nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Dezynfekcja przystanków, wind, poręczy w przejściach i autobusów

Apel Okręgowej Rady Aptekarskiej. Ograniczmy wizyty i zakupy

Karkonoski Park Narodowy zamknięty!

W ZUS załatwisz wszystko przez Internet

Zakaz wstępu do lasu, ale i do parków

Kupią laptopy do zdalnego nauczania

To system wysyła SMS z prośbą o selfie, a nie sanepid

Sypią się mandaty

Maseczki ochronne dla wszystkich mieszkańców

Testy na koronawirusa z Dolnego Śląska badane w laboratorium w Dreźnie

Nie będzie sponsorowania kolarzy

Drugi lekarz z Wrocławia, który pracował w Legnicy jest zakażony

Legniczanie chcą wiedzieć jak najwięcej o koronawirusie

Jak wygląda rzeczywistość w dobie koronawirusa

Poseł Szymańska: W czasie nadzwyczajnym trzeba używać nadzwyczajnych środków

Boli cię ząb, gabinety pozamykane... jest ratunek!

Dni Głogowa odwołane, pieniądze przekażą przedsiębiorcom

NIE MA 4 przypadku zakażenia w powiecie legnickim!

Na granicy zatrzymano dwóch poszukiwanych Polaków

Policjanci kontrolują czy mieszkańcy stosują się zasad bezpieczeństwa

Niedziela Młodych Diecezji Legnickiej przez internet. FILM

KGHM_kolejne samoloty ze sprzętem medycznym

W Bolesławcu modlą się przy relikwiach męczennika z Wuhan.

Pomagają po kryjomu

Pierwszy przypadek zakażenia w gminie Polkowice

Karetki, respiratory, kombinezony dla dolnośląskich szpitali i pogotowia

Co z Niedzielą Palmową? Liturgista radzi.

W opactwie krzeszowskim szyją maseczki

Kwarantanna według Boromeuszek

Kolejni zakażeni w powiecie lubińskim

Zakażony pacjent z powiatu legnickiego jest hospitalizowany w Bolesławcu

Wolontariusze Miejskiej Pomocy w akcji – Możesz? Dołącz!

Senator Czudowska: Ta tarcza to dopiero początek

"Mały" szpital zakaźny przyjmuje pacjentów z konkretnymi schorzeniami

Dr Czudowska: Robimy co możemy, by pacjenci onkologiczni mieli opiekę lekarską

Terminale płatnicze w pociągach Kolei Dolnośląskich

Skontrolowano ponad 288 tysięcy osób przekraczających granice

Potwierdzony przypadek Covid-19 w powiecie jaworskim

"Dar serca" dla szpitali od duchownych z diecezji

'Dobranocka z Biblusiem". Nowa inicjatywa parafii w Olszynie

Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa

Legnicki Rower Miejski niedostępny aż do odwołania

e-nauczanie pod kontrolą gminy

Machałek: Nie będzie zmiany terminy egzaminu ósmoklasisty i dojrzałości

Machałek: Niestandardowe czasy wymagają niestandardowych zachowań

Legnica Caritas poszukuje wolontariuszy

Legnicka Caritas ruszyła z akcją „Pomoc dla seniora”

Będą jeździć trzy karetki

Podziękowała za policyjną pomoc na kwarantannie

Koronawirus na jednym z oddziałów legnickiego szpitala

Pomoc dla przedsiębiorców w ramach „tarczy antykryzysowej”

Wielki Tydzień w kwarantannie

Kontrole na drogach i w autobusach

4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku

Kolejny samolot ze sprzętem zakupionym przez KGHM przyleci do Polski

Wojewoda sięga po zapasy z Agencji Rezerw Materiałowych

Szpital kupi karetkę do transportu chorych na COVID-19

Pierwsze przyłbice z drukarki 3D już w szpitalu

Naukowcy z PWr szukają leku na koronawirusa

#graMYdlaKOSZAROWEJ

Prof. Simon odpowiada na kontrowersje wokół koronawirusa

Rząd zaostrza środki w walce z koronawirusem

Maseczki dla grupy zwiększonego ryzyka

Jutro na konta spłyną pierwsze "trzynastki" dla seniorów

Pomoc prawna na odległość

Pracownicy pogotowia ratunkowego dziękują za wsparcie

Parking przy Słonecznej Polanie zamknięty!

Koronawirus- o co pytają mieszkańcy

Domowa Liga w Piłce Nożnej

Zagłębie Treningu. Rusza seria treningowa dla piłkarzy i dla amatorów

Starsza kobieta pokonała koronawirusa

Miasto uszyje 20 tys. kombinezonów dla szpitala

Życie duchowe w czasie kwarantanny - co robić?

Policja w pociągach, na trasach, w mieście i w powiecie

Dolnośląskie Szkoły Wyższe w czasie kwarantanny

Burmistrz Jawora: w mieście i powiecie bez wirusa, ale zostańcie w domach

Autobusy jednak bez zmian

Rzemieślnicy z Dolnego Śląska szyją maseczki do szpitali

Politechnika Wrocławska drukuje przyłbice dla lekarzy

Przyłapani na złamaniu zasad kwarantanny

Na drukarkach 3D robią przyłbice dla legnickiego szpitala

Musimy sobie radzić ze stresem

Psychoterapeutka: Wiara pomoże przetrwać okres epidemii

Dezynfekcja w oddziałach KGHM

Walczą z koronawirusem

Powiat w czasie epidemii

Wyszywany Jawor, czyli Zostań w domu

Ruch na granicach na bieżąco

Policjanci i żołnierze sprawdzają osoby objęte kwarantanną

Powiat legnicki walczy z koronawirusem

W Miedzi pensje niższe o 50%

Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pisze list do włodarzy miast i gmin

Nowy aparat do wykrywania koronawirusa trafił do szpitala zakaźnego we Wrocławiu

ZUS jest gotowy na pomoc przedsiębiorcom

Nadal brak nowych zakażeń

Maseczki w barwach Zagłębia Lubin

Więcej osób w kwarantannie, brak nowych zakażeń

I Komunia św. - po odwołaniu epidemii!

Brak nowych zakażeń

Burmistrz pyta o wybory

Płyn do dezynfekcji od KGHM już w drodze do szpitali

Mimo pracy w trybie wewnętrznym, realizują zaplanowane działania

Męczy Cię stres i lęk przed epidemią? Poradnia Rodzinna MOST oferuje wsparcie przez telefon.

Ksiądz błogosławił z samochodu – trafił na komendę policji

#HYDROwDOMU – eksperymenty z Hydropolis

W internecie trwa wielkie święto Teatru

Parafialny codziennik w czasie epidemii. FILM

Europosłanka Beata Kempa: Święto demokracji jest możliwe w każdym terminie

Kempa: Unia Europejska przeznaczyła ponad 37 miliardów euro na walkę z koronawirusem

Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców

Jak zadbać o siebie w czasie koronawirusa?

IPN otwiera nowy portal edukacyjny

Marszałek Przybylski: Zostań w domu!

Nie sprzątaj strychów, odłóż wielkie porządki

Pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa z terenu powiatu legnickiego

Szyją maseczki dla szpitali

Kolejne karkonoskie szlaki zamknięte!

Gadający radiowóz objeżdża miasto i okoliczne miejscowości

Jest drugi przypadek koronawirusa w powiecie legnickim

Mierzą temperaturę pracownikom KGHM

Laptopy do wypożyczenia uczniom

Wzrasta liczba osób zakażonych koronawirusem w powiecie lubińskim

W piątek modlitwa z papieżem Franciszkiem o ustanie pandemii

Nieustanny Różaniec Diecezji Legnickiej w intencji ustania epidemii koronawirusa

Pierwszy samolot już wylądował! KGHM Polska Miedź S.A. sprowadza z Chin sprzęt medyczny za ponad 15 mln usd.

7 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku

Jeszcze mniej autobusów

KGHM wspiera walkę z koronawirusem

W Legnicy będą wykonywane testy na koronawirusa

Miasto zabezpiecza place, dezynfekuje przystanki

Pracownicy KGHM szyją maski. Pomagają też wolontariusze

Złóż już teraz wniosek o dalszy zasiłek na dziecko

Z kościoła na portal społecznościowy

Rodzice nadal z zasiłkiem na dziecko

Dokładają autobusów

Biały personel zdrowy!

Dźgnął ratownika medycznego nożem. Trafił na oddział zamknięty szpitala psychiatrycznego

TPD w Legnicy zbiera laptopy dla potrzebujących dzieci do nauki on - line

Franciszkanie z Legnicy ruszyli z akcją szycia maseczek dla służby medycznej. Dołącz!

Powołują koronera, by odciążyć lekarzy

Z Najświętszym Sakramentem przez ulice Krzeszowa. FOTO

Polkowice wspierają przedsiębiorców

Kolejny LIVE z prezydentem Legnicy i szefem sanepidu

Ograniczenia w ruchu na polskiej granicy

Jak ścinawski samorząd radzi sobie w czasach epidemii?

Zakupili środki dezynfekujące, maseczki i rękawiczki

Samolot ze sprzętem medycznym zakupionym przez KGHM w Chinach przyleci do Polski

Ostrzegają przez megafon

Apel prezydenta Legnicy do prezesów spółdzielni mieszkaniowych

Działalność placówek opiekuńczych czasowo zawieszona w Legnicy

Sędziowie solidarni z personelem szpitala

Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze „na żołnierza WOT”

MPK: Kto nie musi, niech nie jedzie autobusem

Zmarł 71-letni pacjent zarażony koronawirusem

Biskup Kiernikowski: Dziękuję za międzyludzką solidarność i gotowość niesienia pomocy

Życie w kwarantannie

Mimo zakazu, otworzyła lokal dla klientów. Teraz poniesie konsekwencje

Legnicka Strefa Ekonomiczna wstrzymuje produkcję

Ślub? Tylko 5 osób!

Antywirus dla Firm, czyli wsparcie dla jaworskich przedsiębiorców

Drugi potwierdzony przypadek w powiecie

KGHM. To nie kwarantanna! To wdrażanie planu ciągłości ruchu

Wirtualny teatr

Laptopy dla uczniów od gminy, czyli Męcinka gotowa na e-lekcje

Dwie kolejne ofiary koronawirusa na Dolnym Śląsku (RAPORT)

Weź sobie do serca! Zostań w domu!

Samorząd województwa dolnośląskiego uruchamia Dolnośląski Pakiet Wsparcia dla Ochrony Zdrowia

W środę Kościół modli się o ustanie pandemii

Dolnośląska Organizacja Turystyczna wprowadziła tzw. Voucher Turystyczny

Złamali kwarantannę, posypią się surowe kary

Czekają na wyniki testów

Marszałek przy współpracy z wojewodą dolnośląskim chce uzyskać spirytus, który został zarekwirowany z nielegalnej działalności

50 tysięcy złotych dla służb mundurowych

Pracownik KGHM Zanam zakażony koronawirusem

Do lasu tylko z głową i rozwagą

Lubińskich policjantów wspierają żołnierze

Jest "pakiet osłonowy" dla legnickich przedsiębiorców

Przedsiębiorco, chcesz skorzystać z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne wypełnij wniosek

W Legnicy trwa akcja zakupy dla seniora

Będzie wsparcie dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronowirusa w Bolesławcu

Pacjent w stanie ciężkim, są kolejne zakażenia

Nie musisz iść do przychodni. Skorzystaj z e-recepty!

Prof. Simon: Używamy ubrań jak na wojnę chemiczno – biologiczną

OSZUŚCI W NATARCIU! Ostrzegajcie swoich dziadków!

Burmistrz Jawora apeluje: Bądźmy solidarni!

Pytania, które rodzą się w dobie koronawirusa

Prof. Simon: To jest armagedon

Prezes KGHM: Fundacja KGHM na wsparcie szpitali przekaże blisko 7 milionów złotych

KGHM wspiera służbę zdrowia

Od 24 do 29 marca – „Rekolekcje w kwarantannie”

Powiat lubiński. Pierwszy pozytywny wynik na obecność koronawirusa

Personel SOR-u i ekipa pogotowia nadal w kwarantannie

Kwarantanna po powrocie z zagranicy

16 nowych osób zarażonych koronawirusem w woj. dolnośląskim

Parafia w Męcince wsparła legnicki szpital

Dezynfekcja przystanków i autobusów w Legnicy

Apelujemy o niekorzystanie z placów zabaw i ograniczenie wyjść do parku

Adoptuj medyka. Modlitewna akcja za służbę medyczną

Nie ma nowego przypadku zachorowania w powiecie legnickim

Aplikacja „Kwarantanna domowa” – ruszył proces jej udostępniania

#Zostańwdomu –legniccy policjanci sprawdzają czy legniczanie przestrzegają kwarantanny

Koronawirus kontra LBO

Stolica Apostolska udziela odpustu specjalnego wiernym dotkniętym pandemią koronawirusa

Przylądek Nadziei we Wrocławiu potrzebuje maseczek i rękawiczek!

Stolica Apostolska o celebrowaniu Wielkanocy w czasie epidemii

Dowóz zakupów, dania na wynos?... Jawor tworzy listę ofert

„ODPORNA WIOSNA” z Dolnośląskimi terytorialsami

Ruch granicach na bieżąco

Powiat lubiński. Brak potwierdzonych zachorowań

5 miast- jeden wspólny cel: na potęgę szyją maseczki dla szpitala

Niedziela: 13. kolejnych zakażonych na Dolnym Śląsku

Zmarł podczas kwarantanny

Nie bagatelizujcie zagrożenia. Liczba zakażonych stale rośnie

Ks. Święcicki zachęca do wzięcia udziału w domowych rekolekcjach. FILM

Koronawirus: zbiórka na pomagam.pl dla legnickiego szpitala

Spółka CBJ gotowa do wsparcia służb w walce z pandemią koronawirusa

Tygodnik Niedziela w naszych domach, na nieco innych zasadach...

Wszystkie wypłaty z ZUS są w terminie

Bierzesz z MOPS pieniądze? Pilnie załóż konto w banku!

Woda dla policjantów od mistrza świata

Modlitwa za maturzystów, bez maturzystów...

Czy nasze środki są bezpieczne w bankach?

Krzyżanowski: Trwają prace w celu zwiększenia miejsc z respiratorami

Chłopaki też maseczki szyją

Jak funkcjonują banki w czasach koronawirusa?

Cały czas można zapisywać się na Bieg Papieski w Lubinie

Uczniowie z Bolkowa w kwarantannie pod policyjnym nadzorem

Poseł Paweł Hreniak: Za 5-6 dni poznamy efekty wprowadzonych działań

Dzieci nie wejdą na place zabaw

Już 53 zachorowania na Dolnym Śląsku

Polkowiczanki szyją maseczki

Dzielą się tym co mają. Uczelnia przekazała maseczki dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Przy aptecznym okienku przykładnie stoją, wirusa się nie boją

Pierwszy przypadek koronawirusa w powiecie

O 15.00 proboszcz Św. Trójcy w Legnicy wyjedzie na ulice swojej parafii z Najświętszym Sakramentem

Woda dla szpitali zakaźnych od KGHM

Księża z katedry będą dziś błogosławić wiernych

Dziś, 20 marca Koleje Dolnośląskie wprowadzają zmiany w rozkładzie jazdy

Miasto Legnica rusza z akcją "Zakupy dla seniora"

Komunia na rękę, komunia duchowa - liturgista radzi

Krótsze kolejki na granicach

Nabożenstwa Drogi Krzyżowej on-line

Szpital apeluje do firm o wodę dla pacjentów

Pracownik PeBeKa zakażony koronawirusem

ZUS uruchomił nowe infolinie tematyczne

Uczelnia wspiera ratowników

KGHM ZANAM rozpoczął szycie masek ochronnych

Maseczki, filtry, kombinezony - wszystko dzięki mieszkańcom regionu

Czy zachowanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy było prawidłowe?

40 mln na walkę z koronawirusem na Dolnym Śląsku

Nikt bez pomocy nie zostanie

Modlitwa w intencji maturzystów 20 marca on - line z kaplicy WSD w Legnicy

Krew jest bardzo potrzebna, szczególnie teraz

Wojewoda: Czas oczekiwania na granicy się skrócił

Wojewoda dolnośląski: Moim zdaniem w niedzielę w Polsce będziemy przekraczać tysiąc zakażonych

Rusza pomoc dla seniorów

Jeździsz rowerem miejskim – zachowaj środki ostrożności

Wojewoda dolnośląski: Wirus rozwija się tak, jak się przewidywaliśmy

Piłkarze trenują indywidualnie

Koleje Dolnośląskie ograniczają siatkę połączeń

Krótsze kolejki na granicach

Specjalny dekret Biskupa na dzień św. Józefa

Św. Józef - patron na trudne czasy

"Widzialna ręka" działa w Legnicy. To pomoc dla seniorów, samotnych i schorowanych

Dyrektor bolesławieckiego szpitala w kwarantannie

Na Dolnym Śląsku 40 potwierdzonych przypadków koronawirusa

Myjmy ręce i słuchajmy zaleceń służb

Finansowe wsparcie dla legnickiego pogotowia

Powroty zza granicy- lawinowo rośnie liczba objętych przymusową kwarantanną

Pomoc osobom w kwarantannie. Sprawdź

Granice zamknięte - przy przejściach ogromne kolejki

ZUS pomoże przedsiębiorcom

Komisarz Beata Borowicz: Ponad 90 proc. Dolnoślązaków przestrzega kwarantanny

Więcej osób na kwarantannie

Pomoc psychologiczna i pomoc w zakupach w Bolesławcu

Bądź jak MacGyver, czyli zrób sobie maskę ochronną

W piątek 20 marca modlitwa za maturzystów diecezji legnickiej

Komisarz Beata Borowicz o oszustwach w czasie koronawirusa

Kapelan legnickiego szpitala: Modlę się w intencji pracowników służby zdrowia

Legnica rusza z akcją zakupy dla seniora

Krzyżanowski: Przygotowujemy się na kolejne przypadki pacjentów zarażonych

Pan Ziemniak za darmo dostarcza potrzebującym zakupy

Chirurg ze szpitala w Zgorzelcu zarażony kroronawirusem

38 osób na Dolnym Śląsku zarażonych koronawirusem

Oszustwo "na koronawirusa"

Relacja polskiej studentki z Modeny

Jak Dolny Śląsk walczy z koronawirusem?

Lekcje on line w chojnowskim PSZ

Zmniejszyła się liczba osób objętych kwarantanną

Nie ma zakażeń koronawirusem

Straż Graniczna otworzyła kolejne przejścia graniczne

Wystawmy w oknach obraz Matki Bożej

Nowe zarządzenia duszpasterskie Biskupa legnickiego

Z Panem Jezusem na ulicach Legnicy

Żołnierze Czarnej Dywizji na granicy państwa. FOTO

Bieg Papieski w innym terminie

Najnowsze dane: zakażonych przybywa

"Dajcie Poczcie adresy, gdzie jest kwarantanna!"

Koronawirus a spacer do lasu

Zostajesz w domu z dzieckiem? – Wniosek o zasiłek wyślij do ZUS online!

Obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy autobusów

Wojewoda o przypadku zakażenia w powiecie legnickim

Parafia w obliczu pandemii

Nie ma zakażeń koronawirusem w Polkowicach

Policjanci kontrolują osoby podczas kwarantanny domowej

Legnicki sztab kryzysowy może działać normalnie

Komendant Straży Pożarnej w Legnicy nie ma koronawirusa

Koronawirus - specjalne wydanie audycji "Zapytaj prezydenta Legnicy"

Polkowicki urząd zamyka drzwi

Na Dolnym Śląsku zmarła druga osoba zarażona koronawirusem

Pogotowie zakupowe w gminie Męcinka ruszyło

Jest w Polsce 4 ofiara koronawirusa i 3 nowe przypadki na Dolnym Śląsku

Koronastrach robi swoje...

Zespół zarządzania kryzysowego pracuje ... z domu

Starostwo w Lubinie zamyka drzwi

Zespół zarządzania kryzysowego w Legnicy w kwarantannie domowej!

Apel wicemarszałka do mieszkańców Legnicy

Krzyżanowski: Urząd Marszałkowski poszukuje materiałów ochronnych na własną rękę

Wicemarszałek: Region jest gotowy na przyjęcie kolejnych pacjentów.

Ratownicy Medyczni z Legnicy apelują o pomoc!

Kwarantanna domowa prezydenta Legnicy!

Worobiec: Każdy z nas się boi, ale wszyscy pracujemy na najwyższych obrotach

Urząd Miasta tymczasowo pracuje w trybie wewnętrznym

PCUZ jedynie na telefon

ZGM. Kontakt z klientami ograniczony do minimum

ZDM zamknięty dla klientów. Załatw sprawę przez internet i telefon

PCUZ jedynie na telefon

Medicus w Jaworze pracuje normalnie z pewnymi ograniczeniami

Czy pandemia się wyciszy?

Kobieta zarażona koronawirusem jest mieszkanką Legnickiego Pola

Festiwal Aktywności Domowej, czyli Zostań w domu

9 nowych zachorowań na Dolnym Śląsku

Maltański Legion niesie pomoc

Rehabilitacja wstrzymana, na razie na dwa tygodnie

Codzienna modlitwa on line. Dołącz!

Prezydent Legnicy: Dbajcie Państwo o siebie i bądźcie odpowiedzialni. My działamy.

Wynik dodatni u kobiety, która trafiła wczoraj na legnicki SOR

Powiat lubiński. Nie ma potwierdzenia COVID -19

Na Dolnym Śląsku mamy 1 nowy przypadek zakażenia koronawirusem

Od dziś 15 marca został ograniczony ruch na polskiej granicy.

SOR w Regionalnym Centrum Zdrowia działa!

SOR legnickiego szpitala wraca do pracy o 20.00

Orędzie abp. S. Gądeckiego w TV

Skutki epidemii w Karkonoszach

SOR nadal zamknięty - AKTUALIZACJA

Msza święta z Katedry Legnickiej także przez internet

Alarm odwołany! Pacjentka wraca z Wrocławia do Legnicy

SOR zamknięty! Podejrzenie koronawirusa

W kościołach do 50 osób. Nowe zarządzenie

Pacjentka z podejrzeniem zachorowania pojawiła się na SOR-ze

Koleje Dolnośląskie wstrzymują połączenia międzynarodowe

Pierwszy przypadek w Bolesławcu. Trwa ewakuacja pacjentów

KGHM. Nie muszą dmuchać w alkomat! Kontrole w uzasadnionych przypadkach

Wizyty pielgrzymkowe i turystyczne w Krzeszowie zawieszone!

O komunii na rękę i komunii duchowej

KGHM wyprodukuje środki dezynfekujące dla szpitali, urzędów i firm

Pierwsza ofiara koronawirusa na Dolnym Śląsku

Na SOR? Przez namiot!

Egzaminy na prawo jazdy ZAWIESZONE!

Rośnie liczba osób objętych kwarantanną w Legnicy

Mały budynek szpitala ma być gotowy na wypadek koronawirusa

Zarządzenie Biskupa legnickiego ws. liturgii i życia wspólnot parafialnych o odwołanych wydarzeniach o charakterze ogólnodiecezjalnym z powodu zagrożenia koronawirusem

Kontrola epidemiologiczna przed wejściem do szpitala

Centrum Kultury Muza zamyka drzwi

Wymiatają towar w sklepach, czyli nie dajmy się zwariować

Zarządzenie Biskupa legnickiego ws. liturgii i życia wspólnot parafialnych

Do urzędów i instytucji w Jaworze generalnie tylko zdalnie

Zachowaj odległość w kolejce na poczcie

Policja nadzoruje osoby objęte kwarantanną domową

ZUS apeluje: Nie musisz, nie przychodź do ZUS

Ks. Gacek: Stołówki charytatywnej nie zamykamy, ale...

RCS zamyka swoje obiekty do odwołania

Od dzisiaj Urząd Skarbowy w Legnicy zamyka swoje podwoje

WORD Legnica zamknął Biura Obsługi Klienta

Nie kupisz biletu w autobusie!

Mecz eliminacji ME 2020 w piłce ręcznej kobiet między Polską a Rumunią odwołany

Prezydent Legnicy do uczniów: Bądźcie w domach, nie wychodźcie

W powiecie legnickim 42 osoby objęte są nadzorem epidemiologicznym

Prezydent Tadeusz Krzakowski oraz dyrektor sanepidu Jacek Watral na Facebook Live

Codziennie Msze św. na żywo z Jasnej Góry

Podchodzą do sprawy poważnie

Ogranicz wizyty w urzędzie. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

Episkopat Polski: Podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem

Będą nauczać zdalnie

Pacjent na legnickim dworcu PKP to nie przypadek koronawirusa!

W Legnicy 3 osoby są objęte kwarantanną

Starostwo Powiatowe w Lubinie. Otwarte są tylko drzwi frontowe

Zapasów nie robią, ale koszyki pełne

To nie ferie! Czyli apel do uczniów

Czy kontrola trzeźwości jest dla nas bezpieczna? - pytają pracownicy

Prezes ZIG: Wiele zależy od współpracy przedsiębiorców

Żołnierze WOT będą m.in. wspierać służby specjalistyczne

Dziś i jutro wyłącznie zajęcia opiekuńcze, od poniedziałku szkoły zamknięte

W marketach wciąż tłumy, a w szkołach pusto

Sklepy oblegane. Czy to już panika?

Narada w starostwie w sprawie szkolnictwa

Jawor wzmacnia komunikat Rządu, czyli dodatkowe decyzje burmistrza

Poproście kogoś z rodziny, nie przychodźcie do przychodni

Nowe zachorowania na Dolnym Śląsku

Zamknięte Centrum Kultury, biblioteka i Aquapark w Polkowicach

Czym jest, dlaczego jest groźny i jak się przed nim chronić?

W sklepach... pustki !

Zasiłek opiekuńczy tylko do 8. roku życia

Plotka rozprzestrzenia się szybciej niż koronawirus

Sprawdź, które imprezy w mieście odwołano

Kto zajmie się dzieckiem? Może sąsiad

Wojewoda przestrzega studentów przed imprezami w czasie wolnym

Prezydent Legnicy: Kto może, niech nie puszcza dziecka do szkoły

XI Trzeźwościowa Droga Krzyżowa w w Gwizdanowie odwołana!

Zajęcia w szkołach zawieszone do 25 marca! Przeczytaj pismo MEN.

Szkoły, przedszkola, żłobki i klubiki żłobkowe zamknięte od poniedziałku w Lubinie

Zbiórka żywności „Tak Pomagam” ODWOŁANA!

Miasto zamknięte na cztery spusty przez dwa tygodnie?

Jak bronimy się przed chińskim wirusem?

Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego nie będzie

Biskup legnicki odwołuje wszystkie wydarzenia diecezjalne. LISTA

CK Muza - ryzyko chcemy ograniczyć do minimum

Jak zrobić żel antybakteryjny domowym sposobem?

Z półek znikają produkty spożywcze długoterminowe, brakuje płynów antybakteryjnyc

W gminie Męcinka od jutra zawieszone zostają zajęcia edukacyjne

Wrocławskie uczelnie zawieszają zajęcia

KGHM zapobiega koronawirusowi

Legnicka Biblioteka Publiczna odwołuje spotkania i zajęcia

Koncerty, wydarzenia i zajęcia w LCK odwołane!

Koronawirus: kontrole na granicach

Czwarty przypadek koronawirusa na Dolnym Śląsku

Przewodniczący Episkopatu: Kościół stosuje się do zaleceń służb sanitarnych ws. koronawirusa

Jest rozporządzenie prezydenta. Miejskie imprezy odwołane do 14. kwietnia

Mecze ręcznej bez publiczności

KGHM odwołuje wyjazdy służbowe i konferencje

Wszystkie imprezy w Legnicy odwołane

Szpital wstrzymał planowe przyjęcia i zabiegi

Masz kwarantannę? Dostaniesz chorobowe - uspokaja ZUS

Autobusy komunikacji miejskiej w Lubinie będą specjalnie dezynfekowane

Są osoby pod nadzorem epidemiologicznym, ale koronawirusa nie ma w powiecie jaworskim

Dr Leszek Cybulski: Wirus z Chin będzie miał wpływ na gospodarkę

Odwołują imprezy masowe w Lubinie

W powiecie lubińskim nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa

Nie panikować, stosować się do zaleceń, miasto pod kontrolą

Koronawirus – sytuacja w szkołach na Dolnym Śląsku

Biskup odwołuje kongres Rad Parafialnych

Koronawirus zablokuje kibiców?

Czym jest koronawirus i czy jest podobny do grypy?

Trzeci potwierdzony przypadek koronawirusa we Wrocławiu

Pracownicy pogotowia w kombinezonach to wcale nie oznacza koronawirusa

Prawdopodobnie dziś będą znane wyniki mieszkańca powiatu lubińskiego

Dolnośląski kurator oświaty: Proszę o odwołanie (przesunięcie terminu) wszystkich wycieczek i wyjazdów poza Dolny Śląsk

Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Musimy nauczyć się żyć z koronawirusem

LUBIN. Nie ma jeszcze wyników na potwierdzenie koronawirusa

W Legnicy zebrał się sztab kryzysowy

Wojewoda: Jesteśmy przygotowani na 300 osób zarażonych

SOR w Lubinie zamknięty!

Koronawirus: kontrole na granicy

Drugi przypadek koronawirusa w naszym województwie

Pierwszy przypadek koronawirusa na Dolnym Śląsku

Odwołane wycieczki szkolne i zamknięte place zabaw?

Wojewoda dolnośląski: Rekomenduję odwołanie wycieczek szkolnych

Stan pacjentki z zatrzymanego auta jest dobry. Wyniki wkrótce

Jak chronić się przed koronawirusem i co powinniśmy o nim wiedzieć?

Policja zatrzymała parę podejrzaną o zakażenie koronawirusem

Teleporady sposobem na rozpoznanie typu choroby

Szpital w Bolesławcu gotowy na ewentualnego koronawirusa

Spot dotyczący koronawirusa wyświetlany jest w legnickich autobusach

Dr Czudowska: Koronawirus jest groźny, tak jak wszystkie inne wirusy

Koronawirus: Nie eskalujmy atmosfery, zachowajmy zdrowy rozsądek

LUBIN. Nie stwierdzono przypadku zachorowania na koronawirus

Wicewojewoda Kresa: Jesteśmy przygotowani na ewentualny przypadek Koronawirusa

Czy legniczanie boją się koronawirusa?

Apel Ministra Zdrowia do odczytania w kościołach

Służby sanitarne Wojewody Dolnośląskiego oceniły stan zagrożenia wirusem dla naszego regionu jako niski

Posłanka Soin: We Wrocławiu powstanie ośrodek do badań diagnostycznych koronawirusa

Wojewoda: Na Dolnym Śląsku nie ma stwierdzeń zarażenia Koronawirusem

Dr Wróblewski: 63 osoby pod nadzorem epidemiologicznym, 8 osób hospitalizowanych, 15 osób w kwarantannie domowej

Prezes MCZ - Procedura zadziałała!

Wirus prędzej czy później dotrze do Polski

Zrezygnowali z praktyk we Włoszech. Legniccy uczniowie wrócili do domów

Mieszkanka powiatu lubińskiego z podejrzeniem koronawirusa

W Watykanie nie ma paniki z powodu Koronawirusa

Koronawirus w Lubinie?

Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54