• SŁUCHAJ ONLINE
Dają przepustkę do godnego życia. Fundacja św. Krzysztofa
Wczoraj prezentowaliśmy Fundację św. Krzysztofa w Lwówku Śląskim i działania, jakie podejmuje na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych, dla seniorów, dzieci i młodzieży. Dziś dowiemy się o realizowanym programie w ramach Centrum Integracji Społecznej pt. "CIS przepustką do godnego życia". Obejmuje on szeroko pojęte przygotowanie zawodowe dla 60 osób mieszkających na terenie powiatu lwóweckiego. Z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu i z uczestniczkami tego projektu rozmawiał ks. Waldemar Wesołowski


CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA

 Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne Działania nr 9.1 Aktywna integracja Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Cel projektu: Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim oraz realizacja programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu – 873 528,75 zł Kwota dofinansowania: 822 638,75 zł

W ramach projektu realizowane są różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym takie jak:

Aktywizacja społeczna w formie:

 • Grupowych zajęć motywująco-integrujących;

 • Warsztaty kompetencji społecznych;

 • Udziału w wydarzeniach o charakterze rekreacyjno-kulturalnym.

Aktywizacja zawodowa

 • Indywidualne doradztwo zawodowe

 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji:

  • Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;

  • Kurs profesjonalnego sprzątania;

  • Kurs ogrodnictwa i utrzymania terenów zielonych;

  • Kurs pracownika budowlanego;

  • Kurs opiekuna dzieci do lat 3;

  • Kurs florystyczny;

  • Kurs kucharski I st.;

  • Kurs przemysłowego spawania tworzyw sztucznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny, Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim w ramach projektu zapewnia:

 • opiekę nad dziećmi,

 • zwrot kosztów dojazdu lub organizację dowozu na zajęcia,

 • catering podczas warsztatów i szkoleń,

 • codzienne obiady,

 • świadczenie integracyjne.

Do udziału w projekcie zaproszone zostały osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

 • osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Lwóweckiego

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, w szczególności:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 2. uzależnionych od alkoholu,

 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Preferowani kandydaci:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

 • osoby niepełnosprawne;

 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;

 • osoby poniżej 25 roku życia pozostające bez pracy powyżej 6 m-cy.

Osoby zainteresowane projektem mogą skontaktować się z biurem Projektu przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, telefon: 604 578 778, 608 657 214

Koordynator Projektu Bożena Pawłowicz
Prezes Fundacji im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim ks. dr Krzysztof Kiełbowicz

 

Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54