• SŁUCHAJ ONLINE
Dziś Ingres Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego do legnickiej Katedry
Ingres do Katedry Legnickiej odbędzie się w poniedziałek 20 września w 680. rocznicę poświęcenia kościoła z udziałem Nuncjusza Apostolskiego Abp Salvatore PENNACCHIO.

 


0:00
0:00
Ingres Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego

 

Na uroczystość zostali zaproszeni m.in. biskupi z Polski i zagranicy, duchowieństwo diecezji legnickiej oraz przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich, samorządowych oraz miejskich i powiatowych. O godz. 11.30 z plebanii katedralnej wyruszyły procesja do Katedry z udziałem Nuncjusza Apostolskiego, Metropolity Wrocławskiego oraz Biskupa Legnickiego. 


ks. Robert Kristman – wikariusz generalny biskupa legnickiego. 


  Przebieg uroczystego Ingresu przybliża ks. Tomasz Kołodziej, ceremoniarz  


Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski jest IV biskupem legnickim. Ma 64 lata. Jest Profesorem Nauk Teologicznych, doktorem habilitowanym Teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktorem Teologii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. 

DIECEZJA LEGNICKA nota historyczna

Diecezja została erygowana przez św. Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus 25.03.1992 r. Należy do metropolii wrocławskiej, jest podzielona na 28 dekanatów, obejmujących 239 parafii. Posługuje w niej ok. 410 księży diecezjalnych i blisko 90 zakonnych. Diecezja legnicka znajduje się u zbiegu granic trzech państw: Polski, Czech i Niemiec. Patronami diecezji są święci Apostołowie Piotr i Paweł oraz święty Józef, Opiekun Zbawiciela.

Główne sanktuarium diecezji znajduje się w Krzeszowie. Jest to dawne opactwo cystersów z kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane perłą śląskiego baroku. Kościół ten kryje najcenniejszy skarb diecezji: ikonę Matki Bożej Łaskawej. Koronacji tego obrazu dokonał Papież Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy św., sprawowanej w Legnicy 2.06.1997 r. Rok później, 21.08.1998, sanktuarium w Krzeszowie zostało ogłoszone bazyliką mniejszą.

Na terenie diecezji znajdują się jeszcze trzy kościoły obdarzone tytułem bazyliki mniejszej. Należą do nich: kościół pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze (15.05.2011 r.); kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bolesławcu (07.10.2012 r.) oraz kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu (15.06.2014 r.).

W trakcie 29. lat istnienia diecezji największym wyda­rzeniem była wspomniana powyżej wizyta apostolska papieża Jana Pawła II. Istotne znaczenie pastoralne ma I Synod Diecezji Legnickiej (16.10.2007 – 24.03.2012). Owocem Synodu jest program odnowy religijno-moralnej, zatytułowany: „Chrystusa poznać, kochać i naśladować”.

 

Pierwszym Biskupem Legnickim był bp Tadeusz Rybak (25.03.1992 – 30.04.2005). Jego następcą został bp Stefan Cichy, który pełnił tę posługę do 16.03.2014 r.; potem zaś sprawował rządy w diecezji jako administrator apostolski (do 27.06.2014). Kolejnym Biskupem Legnickim został bp Zbigniew Kiernikowski, który pełnił ten urząd do dnia 29.06.2021 r.

 

Dnia 28.06.2021 r. Papież Franciszek mianował czwartym Biskupem Legnickim bp. Andrzeja Siemieniewskiego. Kanoniczne przejęcie diecezji przez nowego biskupa nastąpiło
w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
tj. 29.06.2021 r.

RYS BIOGRAFICZNY bpa ANDRZEJA SIEMIENIEWSKIEGO

Biskup Andrzej Siemieniewski – ur. 8 sierpnia 1957 r. we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu otrzymał 1 czerwca 1985 r. Po dwuletniej pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława w Świdnicy, podjął studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, które ukończył z tytułem doktora teologii w zakresie duchowości. W latach 1991-1998 pełnił funkcję ojca duchownego w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Od 1991 roku zatrudniony na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie przez dwa lata był dyrektorem tamtejszej biblioteki, a w 1997 roku został kierownikiem katedry teologii duchowości. W latach 1998-2001 pełnił urząd prorektora uczelni.

W 1998 roku habilitował się w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a w 2004 roku otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Jest autorem licznych publikacji – książek, artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz z zakresu duchowości. Od 1994 roku związany ze wspólnotą „Hallelu Jah” we Wrocławiu należącej do Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

5 stycznia 2006 roku papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Andrzeja Siemieniewskiego biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Theuzi. Sakry biskupiej udzielił mu abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, 11 lutego 2006 roku, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Deus Caritas est” (Bóg jest Miłością).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję delegata ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich oraz delegata ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, a także jest członkiem zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz członkiem Rady Naukowej.

Po piętnastu latach, 28 czerwca 2021 r., papież Franciszek mianował bp. Andrzeja Siemieniewskiego biskupem legnickim. Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów diecezji legnickiej, tj. 29 czerwca 2021 r.

Ingres do katedry legnickiej będzie miał miejsce 20 września 2021 r., w 680. rocznicę
poświęcenia tego kościoła.

HERB I ZAWOŁANIE BISKUPIE

Deus Caritas Est - Bóg jest Miłością

Tarcza herbu jest koloru błękitnego, co prowadzi myśl i serce, ku perspektywie nieskończonego życia w królestwie niebieskim. Bóg, który jest wieczny i nieśmiertelny udziela się człowiekowi, by i on mógł uczestniczyć w chwale nieba. Błękit wskazuje na czystość, prawość, sprawiedliwość, a także lojalność i wierność Boga wobec człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo, i do końca ukochał. Bóg, który jest Ojcem pełnym miłości nigdy nie pozostawia swych umiłowanych dzieci, ale troszczy się o nie i przygarnia, okazuje miłosierdzie i przebacza.

Na błękitnej tarczy herbu umieszczona jest otwarta Księga Pisma Świętego, a na niej wypisane dwie litery greckiego alfabetu – pierwsza i ostatnia - alfa i omega. Owa Święta Księga zawiera w sobie żywe słowo Boże, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Tym Słowem jest Jezus Chrystus, na którym spełniło się całe Prawo i Prorocy, i wszystkie obietnice Boga. On jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą. Do Niego należy czas i wieczność. Jezus Chrystus, ostateczne i niezmienne słowo Boga, jest jedyną Dobra Nowina, która przywraca wolność i daje życie.

Księga jest otwarta, by każdy miał do niej łatwy dostęp i mógł skorzystać z jej niewyczerpanej obfitości. Białe stronice Biblii oznaczają jej nieskazitelność i czystość oraz wierność prawdzie. Złota barwa liter oznacza sprawiedliwość. Czerwone barwy podkreślają prawdę, że Bóg jest Miłością, a tę miłość najpełniej objawił w słowie wcielonym, Jezusie Chrystusie, w Tajemnicy Jego życia, męki, śmierci i zmartwychwstania.

Nad otwartą Księgą Pisma Świętego znajduje się biała gołębica, symbol Ducha Świętego, który ożywia i uświęca, wskazuje drogę i prowadzi. Za sprawą Ducha Świętego słowo stało się Ciałem w historii i nadal staje się żywe i prawdziwe w liturgii, modlitwie i życiu tych, którzy Je przyjmą i uwierzą. Duch Święty ogarnia liczne ludy i narody, jest nieograniczony i ma moc działania zarówno w konkretnych osobach, jak i w różnorodnych wspólnotach i społecznościach. Obficie udziela swoich darów i charyzmatów Kościołowi, na którego zstąpił w dzień Zmartwychwstania i Pięćdziesiątnicy. Liczne promienie podkreślają żywotność i dynamizm działania Ducha Świętego przez którego Miłość Boża rozlana jest w sercach ludzkich (por. Rz 5, 5b).

Pod tarczą herbu umieszczona jest wstęga z zawołaniem biskupim nowego Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Deus caritas est – Bóg jest Miłością (J 4,16). To największa prawda chrześcijańska, której doświadczenie przemienia i uświęca każdego Pasterza, i tych do których jest posłany.

ZNACZENIE INGRESU BISKUPA DO KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO

Kanoniczne objęcie diecezji przez nowo mianowanego biskupa odbywa się zgodnie ze wskazaniami podanymi w „Ceremoniale liturgicznej posługi biskupów”. W księdze tej ukazane jest także znacznie posługi biskupa w Kościele partykularnym, który stanowi konkretna wspólnota diecezjalna. Biskup kieruje diecezją jako zastępca i wysłannik Chrystusa, naznaczony pełnią sakramentu święceń; pozostaje on w komunii z Biskupem Rzymu i pod jego władzą. Przez przepowiadanie Ewangelii w mocy Ducha Świętego Biskup wzywa ludzi do wiary i ich prowadzi oraz umacnia w żywej wierze we wspólnocie Kościoła, głosząc im całe misterium Chrystusa.

Biskup, naznaczony pełnią sakramentu święceń, jest szafarzem Bożej łaski przez sprawowanie wszystkich sakramentów, łącznie z wyświęcaniem nowych prezbiterów, a także biskupów. Służy uświęceniu wierzących, „głosząc i wyjaśniając słowo Boże, przewodząc modlitwie za swój lud i ze swym ludem, przewodnicząc sprawowaniu sakramentów” (Pastores gregis, 32), których celebracją, zgodną z prawem i owocną, kieruje na mocy swej władzy. On zatem troszczy się o prawowite sprawowanie Eucharystii, dzięki której Kościół nieustannie żyje i wzrasta. Troskliwie zachęca więc i poucza swój lud, aby wiernie i z uszanowaniem brał we właściwy sobie sposób udział w ofierze Mszy Świętej oraz w innych celebracjach liturgicznych. W spełnianiu tej posługi ściśle współdziałają z biskupem jego najbliżsi współpracownicy, czyli prezbiterzy, a zwłaszcza proboszczowie.

Biskup, jako pasterz powierzonej mu owczarni, tak korzysta z udzielonej mu przez Chrystusa władzy, aby cała jego posługa przyczyniała się do budowania kościelnej wspólnoty w prawdzie i świętości. Służy swojemu ludowi w całkowitym poświęceniu i pokorze, na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza (por. Łk 22,26-27).

Szczególnym miejscem, w którym biskup pełni rolę przewodniczenia powierzonej mu wspólnocie, jest kościół katedralny. To tutaj biskup ma swoją katedrę (gr. kathedra – krzesło, siedziba), z której naucza i głosi słowo Boże; stąd też przewodzi celebracjom roku liturgicznego i tutaj udziela sakramentów. Dlatego też uroczyste rozpoczęcie posługi przez biskupa diecezji jest związane ze specjalnym obrzędem, zwanym ingresem. Jest to wprowadzenie biskupa
do kościoła katedralnego i na katedrę – krzesło, będące miejscem jego zasiadania.

U początku tej liturgicznej celebracji nowy biskup zostaje przyjęty przez Prepozyta kapituły katedralnej w drzwiach kościoła, zaś po rozpoczęciu Mszy świętej wobec całego zgromadzenia odczytuje się list papieski, powołujący nominata na daną stolicę biskupią. Następnie delegat Biskupa Rzymu, zazwyczaj Nuncjusz Apostolski, i Arcybiskup Metropolita wprowadzają nowego biskupa na katedrę. Po jej objęciu przedstawiciele wspólnoty diecezjalnej składają swemu biskupowi homagium, czyli wyrazy oddania i szacunku.

INGRES BISKUPA LEGNICKIEGO

Początek:

Procesja z plebanii katedralnej do Katedry.

Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła:

Gdy procesja dotrze do drzwi katedry, Metropolita Wrocławski przedstawi prepozytowi Kapituły katedralnej nowego Pasterza Kościoła Legnickiego. Tam Biskup Andrzej ucałuje krucyfiks oraz dokona pokropienia pobłogosławioną wodą. Następnie procesja uda się do ołtarza.

Liturgia w kościele katedralnym będzie celebrowana według formularza z przypadającej w tym dniu Rocznicy Poświęcenia Katedry Legnickiej. Wraz z nowym Biskupem Legnickim Eucharystię będą koncelebrować biskupi z Polski i zagranicy oraz prezbiterzy diecezjalni i zakonni, głównie
z terenu metropolii wrocławskiej.

Liturgia z katedry będzie transmitowana przez telewizję TVT Zgorzelec oraz Radio PLUS Legnica.

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

OBRZĘDY WSTĘPNE

Liturgię rozpoczyna Nuncjusz Apostolski w Polsce. Okadza ołtarz i rozpoczyna liturgię z miejsca przewodniczenia.
Biskup Legnicki i Metropolita Wrocławski zajmują miejsce w centralnej części prezbiterium obok katedry.

Nuncjusz Apostolski odczytuje bullę papieską – list apostolski zawierający nominację nowego biskupa diecezjalnego na stolicę biskupią w Legnicy. Zgromadzenie zachowuje
w tym czasie postawę siedzącą.

Po odczytaniu bulli wszyscy wypowiadają słowa: Bogu niech będą dzięki.

Następnie wierni włączają się do śpiewu aklamacji: Bogu dzięki, chwała, cześć, Jemu moc i uwielbienie.

Nuncjusz Apostolski przekazuje nowemu Biskupowi Legnickiemu pastorał i wraz z Metropolitą Wrocławskim wprowadzają nowego biskupa na katedrę.

Gdy Biskup Legnicki zajmie miejsce na katedrze, prepozyt Kapituły katedralnej wygłasza słowa powitania, po czym dwóch Kanoników gremialnych Kapituły oraz przedstawiciele duchowieństwa i wiernych świeckich podchodzą do Biskupa i składają mu wyrazy oddania i szacunku.

Od tej chwili liturgii przewodniczy nowy Biskup Legnicki.

HOMILIA

W homilii Biskup Legnicki zwraca się po raz pierwszy do swoich wiernych.

PO KOMUNII

Następują przemówienia Metropolity Wrocławskiego oraz Biskupa Legnickiego.

 


Zobacz także:
Witaj Pasterzu! Ingres Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego do Katedry Legnickiej. FOTO, FILM

Odezwa Wikariusza Generalnego dot. ingresu Biskupa Legnickiego

Biskup legnicki z wizytą u Prezydenta Legnicy

Bp Andrzej Siemieniewski: Mieszkam w sercu miasta i w sercu diecezji

Bp. Andrzej Siemieniewski: "Myślę o Legnicy, już jako o moim domu"

Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54