apps

  • SŁUCHAJ ONLINE
W poniedziałek 27 stycznia pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej


Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 27 stycznia (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8).

Bezpośrednie transmisje z obrad oraz ich zapisy archiwalne dostępne są na internetowej stronie miasta: www.legnica.eu/dla mieszkańca/transmisje z sesji Rady Miejskiej/ BIP - transmisja na żywo lub transmisje archiwalne.

            Planowany porządek obrad:

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.      Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

3.      Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

4.      Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2019.

5.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Legnicę oraz określenia granic ich obwodów.

6.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.

7.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

8.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest miasto Legnica.

9.      Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019–2020.

10.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnicy.

11.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12.  Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

13.  Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

14.  Komunikaty i sprawy różne.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54