• SŁUCHAJ ONLINE
Ruszyła kolejna edycja programu Aktywny Samorząd. Wnioski także elektronicznie
Reklama


Reklama


W ramach programu „Aktywny samorząd” można już składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji prezydenta Legnicy, także w formie elektronicznej. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających społeczne, edukacyjne i zawodowe funkcjonowanie tych osób.

 

Dzięki temu projektowi można uzyskać wsparcie w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. To także pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej oraz w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.

 

W ramach zawartej przez miasto umowy z PFRON-em, od 1 marca niepełnosprawni mieszkańcy Legnicy mogą ubiegać się o różne formy wsparcia także w wersji elektronicznej, na platformie cyfrowej „SOW - System Obsługi Wsparcia”.

 

Aby skorzystać z tego systemu wnioskodawca musi mieć narzędzie autoryzacji, czyli uwierzytelnienie w postaci profilu zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Wniosek za pomocą platformy SOW składamy pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.  Po zarejestrowaniu w oknie wyboru zaznaczamy województwo: dolnośląskie, powiat: Legnica – miasto na prawach powiatu.

 

Moduły, obszary i zadania programu,

 

które będą realizowane w Legnicy w roku 2020

 

Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

 

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

 

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

 

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku,

 

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu dla osób z orzeczeniem

 

o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Obszar C –  likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znaczny, stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka o napędzie ręcznym,

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

 

Adresaci programu

 

 

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar A

 

Zadanie nr 1 - osoba  niepełnosprawna,  która  posiada  znaczny lub  umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu.

 

Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

 

Zadanie nr 3 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu.

 

Obszar B

 

Zadania nr 1 i Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień  niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej, a w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

 

Zadanie nr 3 - osoba niepełnosprawna posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcję narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona.

 

Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna, która posiada  znaczny lub  umiarkowany  stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie niepełnosprawności; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudniona z dysfunkcją narządu słuchu  oraz trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

 

Zadanie nr 5 – osoba niepełnosprawna, która  posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności; beneficjent pomocy w obszarze B Zadaniu 1, 3 lub 4.

 

Obszar C

 

Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, zatrudnienie lub nauka potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona, wobec której ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Zadanie nr 5 – osoba niepełnosprawna, która  posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcję narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

Obszar D

 

Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest w wieku aktywności zawodowej, pełni rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobierająca nauką w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub posiadająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Wnioski dotyczące wsparcia finansowego w ramach Modułu I programu przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

 

Natomiast termin składania wniosków w ramach Modułu II upływa z dniem 31 marca 2020 r., jako daty kończącej pierwszy cykl naboru wniosków dotyczących dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym za pierwsze półrocze.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Legnicy, plac Słowiański 8, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 13, 15 lub 12, bądź telefonicznie pod numerem 76 72 12 254, 76 72 12 255.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54