• SŁUCHAJ ONLINE
Ruszył nabór wniosków na Dolnośląskie Małe Granty
Reklama


Reklama


Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł. Edycja poświęcona jest w szczególności działaniom społecznym na rzecz wsparcia mieszkańców Dolnego Śląska w walce z epidemią koronawirusa. Na realizacje projektu zarząd województwa przeznaczył 300 tys. złotych. O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy Dolnego Śląska i członkowie organizacji pozarządowych. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocławiu. Projekty muszą zostać zrealizowane do 10 sierpnia 2020. Wszystkie działania muszą być zgodne z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe ograniczeniami w związku z pandemią koronawirusa oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

9. turystyki i krajoznawstwa;

10. promocji i organizacji wolontariatu;

11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

13. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;

15. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granica?.

Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl. Internetowy generator wniosków jest dostępny na stronie: www.malegranty.pl i bezpośrednio pod adresem: www.generator.malegranty.pl.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54