• SŁUCHAJ ONLINE
Łatwiej będzie o pieniądze dla niepełnosprawnych. Pierwszy zamiejscowy oddział WZON powstał w Legnicy
Reklama


Reklama


Inicjatywa wyszła z Legnicy, a urząd wojewódzki we Wrocławiu chętnie na to przystał. Dzięki temu osoby niepełnosprawne ubiegające się o finansowe wsparcie nie będą musiały jeździć do Wrocławia, by stanąć przed komisją WZON, czyli Wojewódzkiego Zespołu ds.  Orzekania o Niepełnosprawności. To komisja dwa razy w tygodniu przyjeżdżać będzie do Legnicy, by ocenić stopień potrzeb osoby niepełnosprawnej. Mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj 


Mowa o nowej formie (obowiązującej od stycznia br.) wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych wypłacanej przez ZUS, ale na podstawie oceny stopnia potrzeb, wydanej przez WZON.   Pieniądze są niebagatelne - w zależności od stopnia potrzeb- to od 700 do 4200 zł miesięcznie. Z dumą otwieramy w Legnicy pierwszy terenowy punkt zamiejscowy Wojewódzkiego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności- mówił dziś wicewojewoda dolnośląski Piotr Kozdrowicki 

Komisje WZON, odbywać się będą w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Zielonej w Legnicy. Dotyczy to nie tylko mieszkańców Legnicy oraz powiatu legnickiego, ale także powiatów ościennych.

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego z ZUS

Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające z ZUS, musi złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej). Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, składa się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności:

- w wersji papierowej:
        ◦ można złożyć osobiście lub
        ◦ przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław albo
- elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Wniosek w wersji papierowej można również złożyć za pośrednictwem miejskiego zespołu.

Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się od dnia 1 stycznia 2024 r.

Poziom potrzeby wsparcia ustala się w wartościach punktowych w skali od 0 do 100.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności, albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62, o których mowa w art. 6b4 ust. 1 pkt 2, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:
    1. 220% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów;
    2. 180% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów;
    3. 120% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów;
    4. 80% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów;
    5. 60% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów;
    6. 40% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów.

Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością:
    • od 1 stycznia 2024 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,
    • od 1 stycznia 2025 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
    • od 1 stycznia 2026 r. - z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt.

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Warto dodać, że przy ustalaniu świadczenia wspierającego z ZUS nie brane jest pod uwagę kryterium dochodowe.

Wniosek o świadczenie wspierające składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://um.bip.legnica.eu/uml/miejski-zespol-do-spraw-orzeka/decyzja-ustalajaca-poziom-potr/32593,Decyzja-ustalajaca-poziom-potrzeby-wsparcia-do-swiadczenia-wspierajacego-z-ZUS.html oraz  pod numerami telefonu WZON: 71 340 68 06 ; 71 340 67 71 ; 71 340 67 65 ; 71 340 67 40 a także na stronie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54