apps

  • SŁUCHAJ ONLINE
„Czuję dług wdzięczności za to, co dała mi Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia”


 

Tomasz Kawerski z Chojnowa przez wiele lat był stypendystą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzięki programowi mógł uczyć się w II LO w Legnicy, a później wyjechać na studia do Warszawy. Dziś pracuje w administracji rządowej, ale wciąż związany jest z Fundacją założoną przez Episkopat Polski.


Każdego roku podczas obchodzonego w październiku Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin. W Diecezji legnickiej z tej formy pomocy korzysta około 30 uczniów ze szkół podstawowych, średnich, są również studenci. Do tego grona mogą dołączyć kolejni uczniowie. Co dokładnie trzeba zrobić, by zostać stypendystą Fundacji? Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 19 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski.  W tym czasie objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Kto może otrzymać stypendium? Uczniowie szkoły podstawowej po I semestrze 7 klasy, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Będąc studentem nie można wnioskować o stypendium, ale można je otrzymywać, jako kontynuacja wcześniejszego uczestnictwa w programie. Więcej o programie stypendialnym  TUTAJ  Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Organizacją kierują: Rada składająca się z dziesięciu osób raz Zarząd liczący czterech członków. Na czele Rady stoi ks. kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest ks. Dariusz Kowalczyk. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw oświaty oraz szkolnictwa wyższego oraz – niezależnie od nadzoru państwowego – Konferencja Episkopatu Polski, jako Fundator. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz postanowień statutu, a także jako osoba prawna posiadająca status organizacji pożytku publicznego , na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54