Solidarność

  • SŁUCHAJ ONLINE
Ptasia grypa: Wojewoda wydał rozporządzenie


Sprawą ptasiej grypy zajął się Wojewoda Dolnośląski. Po posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewoda wydał rozporządzenie, w którym nie tylko szczegółowo określono obszar zapowietrzony i obszar zagrożenia, ale i nakazy oraz zakazy dotyczące głównie hodowców drobiu.  Przypomnijmy, 18 stycznia wyniki badań potwierdziły, że w miejscowości Strupice (gmina Chojnów, powiat legnicki) w hodowli przyzagrodowej ptaki zarażone były wirusem ptasiej grypy.


ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów legnickiego i złotoryjskiego

Na podstawie art.46ust.3pkt1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8d i8f ustawy z dnia 11marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z2018r. poz.1967) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu zarządza się, co następuje:§1.Określa się:1)obszar zapowietrzony w powiecie legnickim i złotoryjskim, obejmujący:

a)w powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Strupice, Budziwojów, Dzwonów, Gołocin,Pawlikowice,

b)w powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowość: Brochocin,

c)w powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Podolany, (osada) Kolonia Kwiatów,

2)obszar zagrożony w powiatach legnickim i złotoryjskim, obejmujący:

a)w powiecie legnickim miasto Chojnów,

b)w powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Biała, Dobroszów, Goliszów, Gołaczów, Jerzmanowice, Konradówka, Michów, Niedźwiedzice, Osetnica, Piotrowice,

c)w powiecie legnickim w gminie Miłkowice miejscowości: Goślinów, Gniewomirowice, Jezierzany, Miłkowice, Siedliska, Studnica, Ulesie,

d)w powiecie legnickim w gminie Krotoszyce miejscowości: Czerwony Kościół, Jaszków, Krotoszyce, Pawłowice Małe, Szymanowice, Wilczyce,

e)w powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowości: Jadwisin, Łukaszów, Modlikowice, Wojciechów, Zagrodno,

f)w powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Kopacz, Kozów, Lubiatów bez (osady) Kolonii Kwiatów, Nowa Wieś Złotoryjska, Pyskowice, Rokitnica, Rzymówka, Wyskok, Wysocko.

§2.Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w§ 1pkt1nakazuje się:

1)utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub winnym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a)uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, 

b)ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2)niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów, środków żywienia zwierząt, a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu, oraz usuwanie zwłok drobiu i innych ptaków;

3)niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających do gospodarstw utrzymujących drób lub z nich wyjeżdżających, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, środków żywienia, w szczególności paszy, a także ściółki oraz nawozów naturalnych,

4)stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstw utrzymujących drób, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj.: wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

5)niezwłoczne informowanie przez posiadaczy drobiu właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie.

§3.Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w§ 1pkt1zakazuje się:

1)przemieszczania z i do gospodarstw utrzymujących drób, drobiu oraz innych ptaków bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2)przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, zwłok, a także jaj oraz mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni -bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3)przemieszczania z gospodarstw utrzymujących drób ściółki oraz nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

4)organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki –przez okres 4miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego;

5)organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;6)wypuszczania drobiu lub innych ptaków  odtworzenia zasobów ptactwa łownego

 §4.Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w§ 1pkt2 nakazuje się:

1)niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających i wyjeżdżających do  i z gospodarstw utrzymujących drób, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, środków żywienia, w szczególności paszy, a także ściółki oraz nawozów naturalnych;

2)stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstw utrzymujących drób, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj.: wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

3)niezwłoczne informowanie przez posiadaczy drobiu właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie.

§5.Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w§ 1pkt2 zakazuje się:

1)przemieszczania z i do gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2)przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj -bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii

3)przemieszczania z gospodarstw utrzymujących drób ściółki oraz nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;4)organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki –przez okres 4miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.5)organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;6)wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

§6.Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w§ 1poprzez ustawienie na granicach tych obszarów, na drogach publicznych i prywatnych trwałych tablic ostrzegawczych o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW -OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW -OBSZAR ZAGROŻONY”.

Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.

§7.Nakazuje się zarządcom dróg publicznych wykładanie mat dezynfekcyjnych, a także ich utrzymywanie po wyłożeniu wstanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

§8.Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Legnicy i Złotoryi, Starostom Legnickiemu i Złotoryjskiemu, Komendantom Powiatowym Policji w Legnicy i Złotoryi, Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy i Złotoryi, Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w Legnicy i Złotoryi, Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, Burmistrzowi Chojnowa i Wójtom gmin wymienionych w§ 1.

§9.Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z2017r. poz.722).

§10.Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w§ 1 obowiązuje do czasu jego uchylenia.

§11.Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski: J. ObremskiReklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54